SFS 2010:857 Lag om ändring i arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

100857.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsrättslig beredskapslag
(1987:1262);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § arbetsrättslig beredskapslag

(1987:1262) ska ha följande lydelse.

6 §

2

När denna lag ska tillämpas, gäller inte lagen (1974:981) om arbets-

tagares rätt till ledighet för utbildning, lagen (1979:1184) om rätt till ledighet
för vissa föreningsuppdrag i skolan och lagen (1986:163) om rätt till ledighet
för utbildning i svenska för invandrare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Senaste lydelse 1991:1115.

SFS 2010:857

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.