SFS 2014:58 Lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)

140058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kameraövervakningslagen
(2013:460);

utfärdad den 6 februari 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § kameraövervakningslagen

(2013:460) ska ha följande lydelse.

10 §

Tillstånd till kameraövervakning krävs inte

1. vid övervakning som sker med en övervakningskamera som för säker-

heten i trafiken eller arbetsmiljön är uppsatt på ett fordon, en maskin eller
liknande för att förbättra sikten för föraren eller användaren,

2. vid övervakning som bedrivs av Trafikverket
a) i form av vägtrafikövervakning,
b) vid en betalstation som avses i bilagorna till lagen (2004:629) om träng-

selskatt och som sker för att samla in endast uppgifter som behövs för att
beslut om trängselskatt ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan skatt
betalas, eller

c) vid en betalstation på allmän väg som används vid uttag av infrastruktur-

avgifter enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg och som sker
för att samla in endast uppgifter som behövs för att beslut om infrastruktur-
avgift ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan avgift betalas,

3. vid sådan trafikövervakning i en vägtunnel som avses i lagen (2006:418)

om säkerhet i vägtunnlar och som bedrivs av någon annan tunnelhållare än
Trafikverket,

4. vid övervakning som en polismyndighet bedriver vid automatisk hastig-

hetsövervakning,

5. vid övervakning som sker för att skydda en byggnad, en annan anlägg-

ning eller ett område som enligt 4 § 4, 5 § 1–4 eller 6 § första stycket skydds-
lagen (2010:305) har förklarats vara skyddsobjekt, om övervakningen endast
omfattar skyddsobjektet eller ett område i dess omedelbara närhet,

6. vid övervakning som Försvarsmakten bedriver från fordon, fartyg eller

luftfartyg som ett led i en militär insats eller militär övning eller som behövs
för att prova utrustning för sådan övervakning, eller

7. vid övervakning i ett kasino som avses i kasinolagen (1999:355), om

övervakningen har till syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott eller lösa
tvister om spel mellan spelare och den som anordnar spelet.

1 Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147.

SFS 2014:58

Utkom från trycket
den 18 februari 2014

background image

2

SFS 2014:58

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Undantaget från tillståndsplikten i första stycket 5 gäller inte för sådana

byggnader, andra anläggningar och områden som används för eller är avsedda
för fredstida krishantering enligt 4 § 4 skyddslagen.

Vid övervakning enligt första stycket 7 får inte avlyssning eller upptagning

av ljud ske utan tillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

David Törngren
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.