SFS 2008:857 Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

080857.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:150) om allmän
kameraövervakning;

utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1998:150) om allmän

kameraövervakning ska ha följande lydelse.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om användning av övervakningsutrust-

ning (allmän kameraövervakning). Allmän kameraövervakning ska ske med
tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet.

I fråga om hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål gäl-

ler bestämmelserna om hemlig kameraövervakning i 27 kap. rättegångsbal-
ken och lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga
brott.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:163, bet. 2008/09:JuU3, rskr. 2008/09:6.

SFS 2008:857

Utkom från trycket
den 18 november 2008

3*

SFS 2008:850–878

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.