SFS 1998:150 Lag om allmän kameraövervakning

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Kamerabevakningslag (2018:1200) / SFS 1998:150 Lag om allmän kameraövervakning
SFS 1998_150 Lag om allmän kameraövervakning

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:150
Utkom från trycket
den 16 april 1998

319

1

Prop. 1997/98:64, bet. 1997/98:JuU 14, rskr. 1997/98:170.

Lag
om allmän kameraövervakning;

utfärdad den 2 april 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om användning av övervakningsutrust-
ning (allmän kameraövervakning). Allmän kameraövervakning skall ske
med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet.

I fråga om hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål gäl-

ler lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning och lagen (1952:98)
med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål.

2 § Med övervakningsutrustning avses i denna lag

1. TV-kameror, andra optisk-elektroniska instrument och därmed jämför-

bara utrustningar som är uppsatta så att de, utan att manövreras på platsen,
kan användas för personövervakning och separata tekniska anordningar för
att behandla eller bevara bilder som tas upp av sådana utrustningar (övervak-
ningskameror) samt

2. separata tekniska anordningar för avlyssning eller upptagning av ljud

som i samband med användning av övervakningskamera används för person-
övervakning (övrig övervakningsutrustning).

Upplysningsplikt

3 § Upplysning om allmän kameraövervakning skall lämnas genom tydlig
skyltning eller på något annat verksamt sätt. Om ljud kan avlyssnas eller tas
upp vid övervakningen skall särskild upplysning lämnas om detta.

Upplysningsplikten enligt första stycket inträder när övervakningsutrust-

ningen sätts upp.

4 § Upplysning enligt 3 § behöver inte lämnas

background image

320

SFS 1998:150

1. om allmän kameraövervakning sker för att skydda en anläggning eller

ett område som enligt 4 § 2-6 eller 5 § lagen (1990:217) om skydd för sam-
hällsviktiga anläggningar m.m. har förklarats utgöra skyddsobjekt eller

2. vid allmän kameraövervakning som en polismyndighet utför vid auto-

matisk hastighetsövervakning.

Om det finns synnerliga skäl får undantag från upplysningsplikten i övrigt

medges av länsstyrelsen. En ansökan om undantag skall vara skriftlig. I så-
dana ärenden tillämpas, om övervakningsutrustningen skall kunna riktas mot
en plats dit allmänheten har tillträde, 16 § andra stycket och 18 §. Länssty-
relsen skall i sitt beslut om undantag meddela de villkor som behövs.

Vad som sägs om undantag från upplysningsplikten i första och andra

styckena gäller inte avlyssning eller upptagning av ljud.

Tillstånd

5 § Tillstånd till allmän kameraövervakning krävs för att en övervak-
ningskamera skall få vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit all-
mänheten har tillträde. Tillstånd behövs dock inte i fall som avses i 7-10 §§.

Under de förutsättningar som anges i 11 och 12 §§ är allmän kameraöver-

vakning tillåten efter enbart anmälan.

6 § Tillstånd till allmän kameraövervakning skall meddelas om intresset av
sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli över-
vakad. Vid bedömningen av intresset av allmän kameraövervakning skall

särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga brott, förhindra
olyckor eller därmed jämförliga ändamål. Vid bedömningen av den enskildes

intresse av att inte bli övervakad skall särskilt beaktas hur övervakningen
skall utföras och vilket område som skall övervakas.

Undantag från tillståndsplikten

7 § Tillstånd krävs inte för allmän kameraövervakning

1. när övervakningen sker med en övervakningskamera som av trafiksä-

kerhetsskäl eller för säkerheten i arbetsmiljön är uppsatt på fordon, maskin
eller liknande för att förbättra sikten för föraren eller användaren,

2. vid övervakning som utförs av Vägverket vid trafikövervakning eller
3. när övervakningen sker i sådana fall som avses i 4 § första stycket.

8 § En polismyndighet eller den som är räddningsledare enligt räddnings-
tjänstlagen (1986:1102) får bedriva allmän kameraövervakning utan till-
stånd, om övervakningen är av vikt för att avvärja en hotande olyckshän-
delse eller för att begränsa verkningarna av en inträffad olyckshändelse.

9 § En polismyndighet får bedriva allmän kameraövervakning utan till-
stånd, om det av särskild anledning finns risk för att allvarlig brottslighet
som innebär fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egen-
dom kommer att utövas på en viss plats och syftet med övervakningen är att
förebygga eller förhindra brott.

background image

10 § Allmän kameraövervakning enligt 8 eller 9 § får ske under högst en

månad utan att ansökan om tillstånd givits in till länsstyrelsen. Om ansökan
gjorts inom en månad får övervakningen bedrivas utan tillstånd även till dess
att länsstyrelsen har prövat ansökningen.

Anmälan

11 § En övervakningskamera får efter anmälan enligt 17 § sättas upp för

allmän kameraövervakning i en banklokal eller ett postkontor, i området
omedelbart utanför in- och utgångar till en sådan lokal samt vid betalnings-
automater eller liknande anordningar i anslutning till en sådan lokal, om

1. övervakningen har till enda syfte att förebygga eller avslöja brott och

2. övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast optik.
Med banklokal avses en lokal där det huvudsakligen bedrivs bankrörelse

enligt bankrörelselagen (1987:617). Med postkontor avses en lokal där det
huvudsakligen bedrivs verksamhet i vilken ingår postverksamhet enligt post-
lagen (1993:1684).

Avlyssning eller upptagning av ljud får ske endast sedan anordning för av-

lyssning eller upptagning av ljud aktiverats på grund av misstanke om brott.

12 § En övervakningskamera får efter anmälan enligt 17 § sättas upp för
allmän kameraövervakning i en butikslokal, om

1. övervakningen har till enda syfte att förebygga eller avslöja brott,

2. övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast optik och
3. den som avser att bedriva övervakningen har träffat en skriftlig överens-

kommelse om övervakningen med skyddsombud, skyddskommitté eller en

organisation som företräder de anställda på arbetsplatsen.

Med butikslokal avses en lokal, där konsumenter kan köpa varor eller

tjänster eller hyra varor, dock inte restauranger och andra näringsställen. Vad
som sägs om butikslokal gäller även i fråga om sådan bankverksamhet ge-
nom ombud eller postverksamhet som bedrivs i en butikslokal.

Endast bilder av kassaområdet och av in- och utgångar får behandlas eller

bevaras utan tillstånd. Avlyssning eller upptagning av ljud får inte ske utan
tillstånd.

Bevarande av material

13 § Vid allmän kameraövervakning av en plats dit allmänheten har till-

träde får inte fler personer än som behövs för att övervakningen skall kunna
bedrivas ha tillgång till behandlade eller bevarade bilder eller upptaget ljud.
Materialet skall hanteras så att missbruk motverkas.

14 § Bild- eller ljudmaterial från allmän kameraövervakning av en plats dit
allmänheten har tillträde får bevaras under högst en månad, om inte länssty-

relsen beslutar om en längre bevarandetid.

Första stycket gäller inte, om materialet

1. har betydelse vid utredning av brottslig verksamhet och antingen tagits

upp av polismyndighet eller inom en månad från upptagningen lämnats över
till polismyndighet eller åklagare av någon annan som gjort upptagningen el-
ler

11

SFS

1998

321

SFS 1998:150

background image

SFS 1998:150

2. ges in till domstol i mål om ansvar för brott.
När bild- eller ljudmaterial inte längre får bevaras skall det omedelbart

förstöras.

Ansökan om tillstånd och anmälan

15 § Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning enligt 5 § och
anmälan om allmän kameraövervakning enligt 11 eller 12 § skall göras
skriftligen hos länsstyrelsen i det län där kameraövervakningen skall ske.

16 § En ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning skall inne-

hålla uppgift om och beskrivning av

1. ändamålet med kameraövervakningen,

2. den utrustning som skall användas,
3. den plats där utrustningen skall placeras och det område som kan över-

vakas samt

4. de omständigheter i övrigt som är av betydelse för prövningen av ären-

det.

Om övervakningen avser en arbetsplats skall yttrande från skyddsombud,

skyddskommitté eller en organisation som företräder de anställda på arbets-
platsen vara fogat till ansökan.

17 § En anmälan om allmän kameraövervakning skall innehålla uppgift
om

1. den som skall bedriva kameraövervakningen och i förekommande fall

den som för anmälarens räkning skall ha hand om övervakningen,

2. i vilken typ av verksamhet som övervakningen skall förekomma,
3. huruvida bilder skall behandlas eller bevaras eller ljud avlyssnas och tas

upp,

4. det antal personer som skall få ha tillgång till det bevarade materialet

samt

5. huruvida områden omedelbart utanför in- och utgångar samt betal-

ningsautomater eller liknande anordningar skall övervakas i enlighet med
bestämmelserna i 11 §.

Om de förhållanden som har redovisats i en anmälan enligt första stycket

ändras, skall länsstyrelsen skriftligen underrättas om förändringen.

Beslut om tillstånd

18 § Innan länsstyrelsen meddelar tillstånd till allmän kameraövervakning

skall den kommun där övervakningen skall ske, få tillfälle att yttra sig.

19 § Har sökanden inte tidigare meddelats tillstånd till allmän kameraöver-

vakning av det område som ansökan avser skall tillståndet innehålla uppgif-
ter om hur kameraövervakningen får anordnas. Dessa uppgifter skall avse
övervakningens ändamål, den utrustning som får användas och det område
som får övervakas.

Länsstyrelsen skall också meddela de övriga villkor som behövs för till-

ståndet. Sådana villkor kan avse upplysningar om övervakningen, upptag-
ning, användning, behandling eller bevarande av bilder, avlyssning eller upp-

322

background image

tagning av ljud samt andra förhållanden som har betydelse för att skydda en-
skildas personliga integritet.

Ett tillstånd får helt eller delvis meddelas för en begränsad tid.

20 § Om förutsättningarna för ett tillstånd ändras får länsstyrelsen meddela
nya villkor eller, om det inte längre finns förutsättningar för att meddela till-
stånd, återkalla tillståndet. Länsstyrelsen får i motsvarande fall ändra eller
återkalla ett medgivande om undantag från upplysningsplikten enligt 4 § an-
dra stycket.

Tillsyn

21 § Länsstyrelsen utövar tillsyn över allmän kameraövervakning av en
plats dit allmänheten har tillträde. Länsstyrelsen skall också se till att till-
ståndskravet och anmälningsplikten för uppsatta övervakningskameror som
inte tagits i bruk efterlevs.

22 § Länsstyrelsen får inom ramen för sin tillsynsverksamhet meddela de
förelägganden och förbud som behövs för att denna lag och de föreskrifter
och villkor som har meddelats med stöd av lagen skall följas.

23 § Ett föreläggande eller förbud enligt 22 § får förenas med vite.

24 § Länsstyrelsen har rätt att för tillsynen få tillträde till kontrollrum och
andra delar av en övervakningsanläggning.

Länsstyrelsen får också begära upplysningar från den som bedriver kame-

raövervakning samt granska bevarat bild- eller ljudmaterial. Detta gäller
även i fråga om den som för någon annans räkning har hand om övervak-
ningen.

Tystnadsplikt

25 § Den som tar befattning med uppgift som har inhämtats genom allmän
kameraövervakning får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon
på detta sätt fått veta om någon enskilds personliga förhållanden. I det all-
männas verksamhet skall i stället bestämmelserna i sekretesslagen
(1980:100) tillämpas.

Straff m.m.

26 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet

1. bryter mot bestämmelsen i 3 eller 4 § om upplysningsplikt,

2. bryter mot bestämmelsen i 5 § om tillståndsplikt,
3. bryter mot bestämmelsen i 11 eller 12 § om anmälningsplikt,

4. bryter mot bestämmelsen i 14 § om bevarandetid,
5. bryter mot villkor som har meddelats med stöd av 19 eller 20 §.
I ringa fall döms inte till ansvar.

323

SFS 1998:150

background image

SFS 1998:150

324

Den som överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud enligt denna

lag får inte dömas till straff för en gärning som omfattas av föreläggandet el-
ler förbudet.

27 § �vervakningsutrustning som har använts vid brott enligt denna lag
skall förklaras förverkad, om det inte är oskäligt.

28 § Om den som bedriver allmän kameraövervakning eller den som för
någon annans räkning har hand om övervakningen underlåter att i enlighet
med 24 § ge tillträde eller lämna upplysningar eller hålla till hända bevarat
bild- eller ljudmaterial, får länsstyrelsen förelägga vite. För att bereda sig
tillträde får länsstyrelsen vid behov anlita polishandräckning.

�verklagande m.m.

29 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Justitiekanslern får överklaga ett beslut för att ta till vara allmänna intres-

sen. Beslut om tillstånd till allmän kameraövervakning och om undantag en-
ligt 4 § andra stycket från upplysningsplikten får överklagas även av den

kommun där övervakningen skall ske och, om kameraövervakningen skall

avse en arbetsplats, av en organisation som företräder de anställda på arbets-

platsen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten utom i mål

där Justitiekanslern för talan.

30 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-

skriva om skyldighet att betala avgifter för länsstyrelsernas verksamhet en-
ligt denna lag. Sådana föreskrifter får endast innebära rätt att ta ut avgifter
för en ansökan, anmälan eller tillsynsåtgärd.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 då lagen (1990:484) om över-

vakningskameror m.m. upphör att gälla.

2. Beslut om tillstånd eller villkor som har meddelats med stöd av den

gamla lagen skall anses ha meddelats med stöd av den nya lagen.

3. Ett beslut om tillstånd, som har meddelats med stöd av den gamla lagen

och som inte omfattar kameraövervakning i större utsträckning än vad som
är medgivet enligt 11 eller 12 § i den nya lagen, skall anses vara förfallet när
en anmälan enligt den nya lagen har skett, under förutsättning att anmälan
innefattar den kameraövervakning som tillståndsbeslutet avser.

4. Har en ansökan om tillstånd att använda en övervakningskamera gjorts

men inte slutligt prövats före ikraftträdandet, skall ansökan anses som en an-
mälan enligt den nya lagen, om ansökan inte omfattar kameraövervakning i
större utsträckning än vad som är medgivet enligt 11 eller 12 § i den nya la-
gen.

background image

SFS 1998:150

325

5. Beslut som har meddelats före den 1 april 1995 överklagas enligt då

gällande bestämmelser.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.