SFS 2006:420 Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

060420.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:150) om allmän
kameraövervakning;

utfärdad den 24 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1998:150) om allmän

kameraövervakning skall ha följande lydelse.

7 §

2

Tillstånd krävs inte för allmän kameraövervakning

1. när övervakningen sker med en övervakningskamera som av trafik-

säkerhetsskäl eller för säkerheten i arbetsmiljön är uppsatt på fordon, maskin
eller liknande för att förbättra sikten för föraren eller användaren,

2. vid övervakning som utförs av Vägverket
a) vid trafikövervakning eller
b) vid en sådan betalstation som avses i bilagan till lagen (2004:629) om

trängselskatt och sker för att samla in endast sådana uppgifter som behövs
för att beslut om trängselskatt enligt lagen skall kunna fattas och för att kon-
trollera att sådan skatt betalas,

3.

vid sådan trafikövervakning i en vägtunnel som avses i lagen

(2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och som utförs av någon annan tunnel-
hållare än Vägverket eller

4. när övervakningen sker i sådana fall som avses i 4 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:168, bet. 2005/06:TU10, rskr. 2005/06:256.

2 Senaste lydelse 2004:633.

SFS 2006:420

Utkom från trycket
den 7 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.