SFS 2023:477 Lag om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200)

SFS2023-477.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200)

Utfärdad den 22 juni 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 c § kamerabevakningslagen
(2018:1200) ska ha följande lydelse.

14 c §2 Bestämmelserna i 14 a och 14 b §§ gäller inte vid

1. kamerabevakning som Polismyndigheten bedriver vid automatisk

hastighetsövervakning,

2. kamerabevakning som Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säker-

hetspolisen eller Tullverket bedriver i fall som avses i 9 § 2 och 6–10, och

3. kamerabevakning som Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säker-

hetspolisen eller Tullverket bedriver i gränsnära områden som avses i 2 §
lagen (2023:474) om polisiära befogenheter i gränsnära områden, eller av
tillfartsvägar till sådana gränsnära områden som avses i 2 § 3 eller 4 samma
lag, om bevakningen bedrivs inom 20 kilometer från området.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2023.

På regeringens vägnar

GUNNAR STRÖMMER

Sara Ahmed
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2022/23:109, bet. 2022/23:JuU26, rskr. 2022/23:248.
2 Senaste lydelse 2020:519.

SFS

2023:477

Publicerad
den

28 juni 2023

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.