SFS 2010:98 Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Kamerabevakningslag (2018:1200) / SFS 2010:98 Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning
100098.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:150) om allmän
kameraövervakning;

utfärdad den 25 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1998:150) om allmän

kameraövervakning ska ha följande lydelse.

7 §

2

Tillstånd krävs inte för allmän kameraövervakning

1. när övervakningen sker med en övervakningskamera som av trafik-

säkerhetsskäl eller för säkerheten i arbetsmiljön är uppsatt på fordon, maskin
eller liknande för att förbättra sikten för föraren eller användaren,

2. vid övervakning som utförs av Trafikverket
a) vid vägtrafikövervakning eller
b) vid en sådan betalstation som avses i bilagan till lagen (2004:629) om

trängselskatt och sker för att samla in endast sådana uppgifter som behövs
för att beslut om trängselskatt enligt lagen ska kunna fattas och för att kon-
trollera att sådan skatt betalas,

3. vid sådan trafikövervakning i en vägtunnel som avses i lagen

(2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och som utförs av någon annan tunnel-
hållare än Trafikverket eller

4. när övervakningen sker i sådana fall som avses i 4 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:59, bet. 2009/10:TU9, rskr. 2009/10:183.

2 Senaste lydelse 2006:420.

SFS 2010:98

Utkom från trycket
den 9 mars 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.