SFS 2010:310 Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Kamerabevakningslag (2018:1200) / SFS 2010:310 Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning
100310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:150) om allmän
kameraövervakning;

utfärdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1998:150) om allmän

kameraövervakning ska ha följande lydelse.

4 §

Upplysning enligt 3 § behöver inte lämnas

1. om allmän kameraövervakning sker för att skydda en byggnad, en

annan anläggning eller ett område som enligt 4 § 4, 5 § 1�4 eller 6 § första
stycket skyddslagen (2010:305) har förklarats utgöra skyddsobjekt, eller

2. vid allmän kameraövervakning som en polismyndighet utför vid

automatisk hastighetsövervakning.

Första stycket 1 gäller inte för en byggnad, en annan anläggning eller ett

område som används eller är avsedd för fredstida krishantering enligt 4 § 4
skyddslagen.

Om det finns synnerliga skäl får undantag från upplysningsplikten i övrigt

medges av länsstyrelsen. En ansökan om undantag ska vara skriftlig. I
sådana ärenden tillämpas, om övervakningsutrustningen ska kunna riktas
mot en plats dit allmänheten har tillträde, 16 § andra stycket och 18 §.
Länsstyrelsen ska i sitt beslut om undantag meddela de villkor som behövs.

Vad som sägs om undantag från upplysningsplikten i första och tredje

styckena gäller inte avlyssning eller upptagning av ljud.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller dock för sådana skyddsobjekt som anges i

punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skyddslagen
(2010:305).

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235.

SFS 2010:310

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet