SFS 2010:310 Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Kamerabevakningslag (2018:1200) / SFS 2010:310 Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning
100310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:150) om allmän
kameraövervakning;

utfärdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1998:150) om allmän

kameraövervakning ska ha följande lydelse.

4 §

Upplysning enligt 3 § behöver inte lämnas

1. om allmän kameraövervakning sker för att skydda en byggnad, en

annan anläggning eller ett område som enligt 4 § 4, 5 § 1�4 eller 6 § första
stycket skyddslagen (2010:305) har förklarats utgöra skyddsobjekt, eller

2. vid allmän kameraövervakning som en polismyndighet utför vid

automatisk hastighetsövervakning.

Första stycket 1 gäller inte för en byggnad, en annan anläggning eller ett

område som används eller är avsedd för fredstida krishantering enligt 4 § 4
skyddslagen.

Om det finns synnerliga skäl får undantag från upplysningsplikten i övrigt

medges av länsstyrelsen. En ansökan om undantag ska vara skriftlig. I
sådana ärenden tillämpas, om övervakningsutrustningen ska kunna riktas
mot en plats dit allmänheten har tillträde, 16 § andra stycket och 18 §.
Länsstyrelsen ska i sitt beslut om undantag meddela de villkor som behövs.

Vad som sägs om undantag från upplysningsplikten i första och tredje

styckena gäller inte avlyssning eller upptagning av ljud.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller dock för sådana skyddsobjekt som anges i

punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skyddslagen
(2010:305).

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235.

SFS 2010:310

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.