SFS 1991:288

910288.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:288 Lag

Utkom från tnckct

oiH ändring 1 krigshandelslagen (1964:19);

den 22 m aj 1991

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 och 5 §§ krigshandelslagen

(1964:19) skall ha följande lydelse.

4

Den som handlar i strid mot en för honom gällande utfästelse som

avses i denna lag, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Detsamma skall gälla, om någon, som genom sådan utfästelse förbundit sig

att inte utföra vara till utlandet eller visst främma nde land, gör försök att i
strid mot utfästelsen utföra varan.

Utbyte av brott som avses i första stycket skall förklaras förverkat, om

det inte är uppenbart oskäligt.

5

Den som genom att lämna underrättelse om egen eller annans

verksamhet eller genom att främja inhämtande av dylik underrättelse
medverkar till övervakning rörande sådan in- eller utförsel eller förfogande

över eller befordran av vara, som i 2 § sägs, döms, om han insett eller bort

inse att övervakningen utövas av främmande makt eller annars är av
beskaffenhet att t jäna främmande makts intresse, till bö ter eller fängelse i

högst ett år, om gärningen inte är belagd med strängare straff i 19 kap.

brottsbalken.

Har åtgärden vidtagits med stöd av lag, handelsbruk eller annan sedvän­

ja eller har den som vidtog åtgärden handlat i överensstämmelse med
anvisning, som för visst fall eller eljest meddelats av regeringen eller av

myndighet, vilken enligt regeringens förordnande ar behörig därtill, eller

har han allenast på brukligt sätt bevakat rätt eller utfört talan eller har han

av annan sådan anledning ägt fog för gärningen, skall vad i första stycket
stadgas icke äga tillämpning.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekre ­

tesslagen (1980: 100).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regerin gens vägnar

ANITA GRADIN

Pernilla Lindh

(Utrikesdepartementet)

516

' Prop. 1990/91: f)8. JuU 10. rskr. 155.

• Senaste lydelse 1968; 168,

' Senaste lydelse 1980: 196.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.