SFS 1992:1424

921424.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1424

om ändring i krigshandelslagen (1964:19);

utkom från trycket

den 29 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § krigshandelslagen (1964:19)

skall ha följande lydelse.

1

�r Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2 -9 §§ tillämpas.

�r Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden

som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att bestäm­

melserna i 2 �9 §§ skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning

inom en månad från det den utfärdades eller, om riksmöte inte pågår, från
början av närmast följande riksmöte. Sker inte underställning eller god­

känner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det underställ­

ningen skedde, upphör föreskriften att gälla.

' Prop. 1992/93:76, bot. 1992/93: FöU2, rskr. 1992/93:83.

' Senaste lydelse 1980:196.

3463

¬

background image

SFS 1992:1424

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

ULF DINKELSPIEL

Pernilla Lindh

(Utrikesdepartementet)

'U

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.