SFS 1980:196

800196.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:196 lag

Utkom från trycket

den 20 maj 1980

370

••

om ändring i krigshandelslagen (1964:19);

utfärdad den 30 april 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om krigshandelslagen

(1964:19)

dels att i 1 ,3 och 7 §§ ordet " Konungen" i olika böjningsformer skall

bytas ut mot "regeringen" i mots varande form,

dels att 5 § skall ha nedan angi vna lydelse.

5 § Den som genom att lämna underrättelse om egen eller annans verk­

samhet eller genom att främja inhämtande a v dylik underrättelse medver­

kar till överv akning rörande sådan in- eller utförsel eller förfogande över

eller befordran av vara, som omförmäles i 2 §, döm es, om han i nsett eller

bort inse att överva kningen utövas av främmande makt eller eljest är av
beskaffenhet att tjäna främma nde makts intresse, till dagsböter eller fäng­

else i hög st ett år, såframt ej för gärningen är stadgat strängare straff i '9

kap. brottsbalken.

Har åtgärden vidtagits med stöd av lag, handelsbruk eller an nan sedvän-

ja e er har den s om vidtog åtgär den handlat i överens stämmelse med an­

visning, som för visst fall eller eljest meddelats av regeringen eller av myn-

ig et vilken enl igt regeringen s förordnande är behörig därtill, eller har

enast på bruk ligt sätt bevakat rätt eller utfört talan eller har han a\

ägt fog för gärningen, skall vad i första stycket stad­

gas icke aga tillämpning.

tessllgen'So"

tillämpas i stä llet bestämmelserna i s ekrt

'^«P- '^79/80:80, KU 45, rsk r 269.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den I januari 1981 .

P5 regeringens vägnar

STAFFAN BURE NSTAM LIN DER

1

SFS 1980:196

t'

( '! Ii

Jörgen Holgersson
(Handelsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.