SFS 1964:19

640019.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 19

Lag

angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m.

(fcrigshandelslag);

given Stockholms slott den 28 febniori 1964.

V i GUSTAF ADOLF,, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d es Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna somJ följer.

1§.

^ Kommer riket i krig, skola bestämmelserna i 2 och 5 §§ träda i tillämp­

ning. Då kriget upphört, förordnar Konungen senast före avslutandet av

den riksdagssession, som börjar näst efter krigets slut, att bestämmelser­

na icke vidare skola tillämpas; dock skall vad nu sagts icke gälla i den mån

bestämmelserna alltjämt skola äga tillämpning på grund av förordnande

enligt andra eller tredje stycket.

Vid krigsfara, vari riket befinner sig, äger Konungen förordna, att nämn­

da bestämmelser skola tillämpas. Sådant förordnande skall, vid äventyr

att det eljest förfaller, inom en månad underställas riksdagen för dess

prövning av frågan, huruvida förordnandet skall bestå. Blir förordnandet

ej inom två månader från det underställningen skett gillat av riksdagen,

är det förfallet. Upphör krigsfaran, upphäver Konungen meddelat förord­

nande senast före nästkommande riksdagssessions avslutande.

Föreligga eljest utomordentliga, av krig föranledda förhållanden, äger

Konungen med riksdagens samtycke förordna, alt vad i 2 och 5 §§ stad­

gas helt eller dehås skall under viss tid, högst ett år varje gång, äga till-

lämpning.

Under tid, då bestämmelse i 2 och 5 §§ äger tillämpning, skola däremot

svarande stadganden i 3 och 4 samt 6—8 §§ tillämpas.

2

Utfästelse, som innebär inskränkning i friheten att till riket införa eller

ur riket utföra eller inom riket förfoga över vara eller alt fortskaffa eller

eljest befordra vara till, från eller inom riket, skall, om inskränkningen

är eller kan antagas vara av beskaffenhet att tjäna främmande makts in­

tresse, icke vara gällande med mindre tillstånd till utfästelsen lämnats.

' Prop. 1964; 11; L'U 2; Rskr 58.

* 17—GiSOOO. S vensk författningssamling 196-^, Nr 19

¬

background image

1964 • Nr 19

44

3

^Wslcilda fall eller för visst slag av nU

- , -1

for honom gällande utfästelse som avses

Handlar nägon i

fängelse i högst sex månader, Det^

i denn» lag, domes till

nom sådan utlasteho förbundit sig

saiiiraa slinll galla,

^ j giier visst främmande land, gor försök

alt icke utfara vara till iitlaiiaei ouui

att j s trid mot iitfastclscn

ora ^ar ^

p^kning sådan åtgärd vidtagits,

Har den brottslige eller

' .

^ andra stycket brottsbalken stad-

haft vinning därav, skall vad i o6 kap. i s anuia ^

gas äga motsvarande tillämpning.

5 §.

Den som genom att I-ltnna underrättelse om egen eller annans verk-

s^het Xr genom att främja inbämlande av dyl.k nnderrat else med-

JSar tm övervakning rörande sådan in- eller utförsel eller förfogande

över cHcr befordran a^^•ara, som omfönnäles i 2 §, domes, om lian msett

eller bort inse att övervakningen utövas av främmande makt eller eljest ar

av beskaffenhet att tj'ana främmande makts intresse, till dapboter eller

fängelse i högst ett år, såframt ej för gärningen är stadgat strängare stratf
i 19 k ap. brottsbalken.

Har åtgärden vidtagits med stod av lag, handelsbruk eller annan sed­

vänja eller har den som vidtog åtgärden handlat i överensstämmelse med

an%"isning, som för vasst fall eller eljest meddelats av Konungen eller av

myndighet, vilken enligt Konungens förordnande är behörig därtill, eller

har han allenast på brukligt sätt bevakat rätt eller utfört talan eller har

han av annan sådan anledning ägt fog för gärningen, skall vad i första

stycket stadgas icke äga tillämpning,

G § •

Har någon dömts till påföljd för brott som avses i denna lag och begär

han, sedan domen vunnit laga kraft, ånyo sådant brott, ma for återfallet

dömas till fängelse i högst två år.

7 §-

^ A tal för brott inol denna lag må väclcas allenast efter medgivande av

Konungen eller den mynidighet, s om Konungen bestämmer.

_

8 §.

Denna lag äger iclte tillämpning å främmande siats beskickning här J-

nket eller å konsulära tjänstemän, vilka äro i främmande stals tjänst

bar anställda och dro dess medborgare samt icke här i riket driva handel

eller annan näring.

9 §•

^^^^ståndsplikt, varom stadgas i 2 §, skall i lagen avsedd

iel^

månader före del tillstånclsplikten inträder,

tillståml

tillstånd sölces inom en månad efter det att

natsCn?tillstånd beviljats eller tillstånd eljest läm-

S om ^n llnr

sagts Har tillstånd till utfästelsen lämnats, skall i frä;

ITsllwg:?"

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1965.

¬

background image

1964 • Nr 19

45

Det alla som "^'ederbor hava sig börsamligen att efterrätta. Till yttermera

\-isso barn Vi detta med egen hand underskrivit och. med Vårt kungl. sigill
bekräfta låtit.

Stockholms slott den 28 februari 1964.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Handelsdepartementet)

GUNNAR L ANGE

¬

background image

• i

i-

,n,

„k.Slod-.U<.!ml96l.Kunsl.Eoklryrf;cricl,P.A.Norslc<U&Söner

!

ti

¬

background image

f-id'

;• Mi..

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

1964 • Nr 2 0 och 21

Utkom från trycket den 10 mars 19«

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.