SFS 1994:1634 Lag om ändring i krigshandelslagen (1964:19)

SFS 1994_1634 Lag om ändring i krigshandelslagen (1964_19)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6143

Lag
om ändring i krigshandelslagen (1964:19);

SFS 1994:1634
Utkom från trycket
den 28 december 1994

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § krigshandelslagen

(1964:19) skall ha följande lydelse.

1 §2 Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-9 §§ tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhål-

landen som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller
av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regering-en föreskriva
att bestämmelserna i 2-9 §§ skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning

inom en månad från det den utfärdades. Sker inte underställning eller
godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det
underställningen skedde, upphör föreskriften att gälla.

1

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69.

2

Senaste lydelse 1992:1424.

background image

6144

SFS 1994:1634

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTRÖM

Pernilla Lindh
(Utrikesdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.