SFS 2009:407 Lag om ändring i krigshandelslagen (1964:19)

090407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i krigshandelslagen (1964:19);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § krigshandelslagen (1964:19)

ska ha följande lydelse.

5 §

2

Den som genom att lämna underrättelse om egen eller annans verk-

samhet eller genom att främja inhämtande av dylik underrättelse medverkar
till övervakning rörande sådan in- eller utförsel eller förfogande över eller
befordran av vara, som anges i 2 §, döms, om han eller hon insett eller borde
ha insett att övervakningen utövas av främmande makt eller annars är av
beskaffenhet att tjäna främmande makts intresse, till böter eller fängelse i
högst ett år, om gärningen inte är belagd med strängare straff i 19 kap.
brottsbalken.

Har åtgärden vidtagits med stöd av lag, handelsbruk eller annan sedvänja

eller har den som vidtog åtgärden handlat i överensstämmelse med anvis-
ning, som för visst fall eller annars meddelats av regeringen eller av myndig-
het, vilken enligt regeringens förordnande är behörig därtill, eller har han el-
ler hon endast på brukligt sätt bevakat rätt eller utfört talan eller har han eller
hon av annan sådan anledning haft fog för gärningen, ska vad som föreskrivs
i första stycket inte tillämpas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1991:288.

SFS 2009:407

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.