SFS 2012:145 Kustbevakningsdatalag

120145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Kustbevakningsdatalag;

utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Lagens syfte

1 §

Syftet med denna lag är att ge Kustbevakningen möjlighet att behandla

personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i sin operativa verksamhet och att
skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan be-
handling.

Lagens tillämpningsområde

2 §

Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i Kustbevakning-

ens operativa verksamhet som rör:

1. brottsbekämpning,
2. övrig sjöövervakning,
3. räddningstjänst,
4. samordning av civila behov av sjöövervakning och förmedling av civil

sjöinformation, och

5. internationellt samarbete.
Lagen gäller emellertid endast om behandlingen är helt eller delvis auto-

matiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en
strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller
sammanställning enligt särskilda kriterier.

I lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete och i föreskrifter

som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda
bestämmelser om behandling av personuppgifter som följer av internatio-
nella överenskommelser. Om det i dessa författningar finns avvikande be-
stämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag.

3 §

Följande bestämmelser om personuppgifter gäller även vid behandling

av uppgifter om juridiska personer:

1. 2 kap. 3 § om tillgången till personuppgifter,
2. 2 kap. 4 § om personuppgiftsansvar,

1 Prop. 2011/12:45, bet. 2011/12:FöU4, rskr. 2011/12:158.

SFS 2012:145

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

2

SFS 2012:145

3. 3 kap. 2 och 3 §§ och 5 kap. 1 och 2 §§ om ändamålen för behand-

lingen,

4. 3 kap. 4 och 5 §§ och 5 kap. 7 § om bevarande och gallring, och
5. 4 kap. 1, 2, 8–11, 13 och 14 §§ om gemensamt tillgängliga uppgifter.

4 §

Med gemensamt tillgängliga uppgifter avses i denna lag personuppgif-

ter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga i Kustbevakningens ope-
rativa verksamhet och som fler än endast ett fåtal personer inom myndighe-
ten har rätt att ta del av.

5 §

I 2 kap. finns det allmänna bestämmelser om behandling av personupp-

gifter.

Bestämmelserna i 3 och 4 kap. gäller vid behandling av personuppgifter i

Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet.

Bestämmelserna i 5 kap. gäller vid behandling av personuppgifter i annan

operativ verksamhet än den brottsbekämpande.

2 kap. Allmänna bestämmelser

Förhållandet till personuppgiftslagen

1 §

Om inte annat anges i 2 §, gäller denna lag i stället för personupp-

giftslagen (1998:204).

2 §

När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller enligt föreskrifter

som har meddelats i anslutning till lagen, gäller följande bestämmelser i per-
sonuppgiftslagen (1998:204):

1. 3 § om definitioner,
2. 8 § om förhållandet till offentlighetsprincipen,
3. 9 § om grundläggande krav på behandling av personuppgifter, dock

med undantag för paragrafens första stycke i) och tredje stycket,

4. 22 § om behandling av personnummer och samordningsnummer,
5. 23 och 25–27 §§ om information till den registrerade,
6. 28 § om rättelse,
7. 30 och 31 §§ samt 32 § första stycket om säkerheten vid behandling,
8. 33–35 §§ om överföring av personuppgifter till tredjeland,
9. 38–41 §§ om personuppgiftsombud m.m.,
10. 42 § om upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar,
11. 43 och 44 §§, 45 § första stycket och 47 § om tillsynsmyndighetens

befogenheter,

12. 48 § om skadestånd, och
13. 51 § första stycket, 52 § första stycket och 53 § om överklagande.
Om personuppgifter ska gallras enligt denna lag eller enligt föreskrifter

som har meddelats i anslutning till lagen, gäller inte 8 § andra stycket
personuppgiftslagen.

Information enligt 23 § personuppgiftslagen behöver inte lämnas vid be-

handling som består av insamling av personuppgifter genom bilder eller ljud.
Sådan information behöver inte heller lämnas om uppgifterna samlas in i
samband med larm och det med hänsyn till omständigheterna inte finns tid
att lämna informationen.

Förbud enligt 44 eller 45 § personuppgiftslagen får inte förenas med vite.

background image

3

SFS 2012:145

Tillgången till personuppgifter

3 §

Tillgången till personuppgifter ska alltid begränsas till vad varje tjäns-

teman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om tillgången till personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

4 §

Kustbevakningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av per-

sonuppgifter som myndigheten utför.

Personuppgiftsombud

5 §

Kustbevakningen ska utse ett eller flera personuppgiftsombud.

Den personuppgiftsansvarige ska enligt personuppgiftslagen (1998:204)

anmäla till tillsynsmyndigheten när ett personuppgiftsombud utses eller ent-
ledigas.

Behandling av personuppgifter för handläggning

6 §

Utöver för de ändamål som anges i 3 och 5 kap. får personuppgifter

behandlas i den operativa verksamheten om

1. behandlingen är nödvändig för diarieföring, eller
2. uppgifterna har lämnats i en anmälan eller liknande och behandlingen

är nödvändig för handläggningen.

Behandling av känsliga personuppgifter

7 §

Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som

är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa
eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexual-
liv.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund, får de komplette-

ras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nöd-
vändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som avses i första stycket får
också behandlas med stöd av 6 §.

Uppgifter som beskriver en persons utseende ska utformas på ett objektivt

sätt med respekt för människovärdet.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

8 §

Enstaka personuppgifter får lämnas ut på ett medium för automatiserad

behandling. Regeringen meddelar föreskrifter om att uppgifter får lämnas ut
på ett sådant medium även i andra fall.

9 §

Utlämnande genom direktåtkomst är tillåtet bara i den utsträckning

som följer av denna lag.

Bestämmelser om direktåtkomst finns i 4 kap. 7 § och 5 kap. 5 §.

background image

4

SFS 2012:145

Grundläggande krav på behandlingen

10 §

Personuppgifter ska behandlas på ett sådant sätt att det klart framgår

om behandlingen rör brottsbekämpning eller annan operativ verksamhet.

3 kap. Behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande
verksamheten

1 §

Detta kapitel tillämpas när Kustbevakningen behandlar personuppgif-

ter i brottsbekämpande verksamhet. För behandling av gemensamt tillgäng-
liga uppgifter gäller också 4 kap.

Ändamål

2 §

Personuppgifter får behandlas i Kustbevakningens brottsbekämpande

verksamhet om det behövs för att

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,
2. utreda eller beivra brott, eller
3. fullgöra de förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

3 §

Personuppgifter som behandlas enligt 2 § får även behandlas om det är

nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs i

1. brottsbekämpande verksamhet hos Rikspolisstyrelsen, polismyndighe-

ter, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Skattever-
ket,

2. brottsbekämpande verksamhet hos en utländsk myndighet eller mellan-

folklig organisation,

3. annan verksamhet hos Kustbevakningen för
a) utredning och beslut i ärenden som rör vattenföroreningsavgift, eller
b) tillsyn och kontroll enligt lag eller förordning,
4. en annan myndighets verksamhet
a) om Kustbevakningen enligt lag eller förordning är skyldig att bistå

myndigheten med viss uppgift, eller

b) om informationen tillhandahålls inom ramen för myndighetsöverskri-

dande samverkan mot brott.

Personuppgifter som behandlas enligt 2 § får även behandlas om det är

nödvändigt för att tillhandahålla information till riksdagen och regeringen
samt, i den utsträckning skyldighet att lämna uppgifter följer av lag eller för-
ordning, till annan.

I ett enskilt fall får personuppgifter som behandlas enligt 2 § även behand-

las för att tillhandahålla information för något annat ändamål än de som
anges i första och andra styckena, under förutsättning att ändamålet inte är
oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Bevarande och gallring

4 §

Personuppgifter får inte bevaras under längre tid än vad som behövs

för något eller några av de ändamål som anges i kapitlet.

I följande bestämmelser anges hur länge uppgifter som behandlas automa-

tiserat får bevaras:

background image

5

SFS 2012:145

1. 5 § om uppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga,
2. 4 kap. 8–12 §§ om uppgifter i ärenden om utredning eller beivrande av

brott som har gjorts gemensamt tillgängliga, och

3. 4 kap. 13 och 14 §§ om andra uppgifter som har gjorts gemensamt till-

gängliga än som anges i 2.

Regeringen meddelar föreskrifter om digital arkivering.

5 §

Om personuppgifter som behandlas automatiserat och som inte har

gjorts gemensamt tillgängliga behandlas i ett ärende, ska de gallras senast ett
år efter det att ärendet avslutades. Om de inte kan hänföras till ett ärende, ska
uppgifterna gallras senast ett år efter det att de behandlades automatiserat
första gången.

Första stycket gäller inte personuppgifter i ärenden om utredning eller be-

ivrande av brott.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om att personuppgifter, med avvikelse från första stycket, får beva-
ras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Utlämnande av uppgifter och uppgiftsskyldighet

6 §

Om det är förenligt med svenska intressen, får personuppgifter lämnas

till

1. Interpol,
2. Europol,
3. en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till

Interpol, eller

4. en utländsk kustbevakning eller tullmyndighet inom Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet (EES).

Personuppgifter får lämnas enligt första stycket om det behövs för att

myndigheten eller organisationen ska kunna förebygga, förhindra, upptäcka,
utreda eller beivra brott.

Uppgifter får vidare lämnas till en utländsk myndighet eller mellanfolklig

organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse
som Sverige har tillträtt efter riksdagens godkännande.

7 §

Rikspolisstyrelsen, polismyndigheter, Ekobrottsmyndigheten, Åkla-

garmyndigheten, Tullverket och Skatteverket har, trots sekretess enligt
21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), rätt att ta del av personuppgifter som har gjorts gemensamt till-
gängliga, om den mottagande myndigheten behöver uppgifterna i sin brotts-
bekämpande verksamhet.

8 §

Regeringen meddelar föreskrifter om att personuppgifter får lämnas ut

i andra fall än som anges i 6 och 7 §§.

Bestämmelser om att uppgifter får lämnas ut finns även i offentlighets-

och sekretesslagen (2009:400).

background image

6

SFS 2012:145

4 kap. Gemensamt tillgängliga uppgifter i den
brottsbekämpande verksamheten

Personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga

1 §

Följande personuppgifter får göras gemensamt tillgängliga i Kustbe-

vakningens brottsbekämpande verksamhet:

1. Uppgifter som kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksam-

het, om den misstänkta verksamheten

a) innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller där-

över, eller

b) sker systematiskt.
2. Uppgifter som förekommer i ett ärende om utredning eller beivrande av

brott.

3. Uppgifter som behövs för att fullgöra internationella åtaganden, om det

krävs för att den aktuella förpliktelsen ska kunna fullgöras.

4. Uppgifter som har rapporterats till Kustbevakningens ledningscentraler.

Särskilda upplysningar

2 §

Vid behandling enligt 1 § ska det genom särskild upplysning eller på

något annat sätt framgå för vilket närmare ändamål personuppgifterna be-
handlas.

3 §

Om uppgifter som behandlas enligt 1 § direkt kan hänföras till en

person som inte är misstänkt för brott eller för att ha utövat eller komma att
utöva sådan brottslig verksamhet som avses i 1 § första stycket 1, ska det
genom en särskild upplysning eller på annat sätt framgå att personen inte är
misstänkt.

Uppgifter om en person som kan antas ha samband med misstänkt brotts-

lig verksamhet ska förses med en upplysning om uppgiftslämnarens trovär-
dighet och uppgifternas riktighet i sak, om inte detta är onödigt på grund av
särskilda omständigheter.

Sökning

4 §

Vid sökning i personuppgifter som gjorts gemensamt tillgängliga får

uppgift som avses i 2 kap. 7 § första stycket inte användas som sökbegrepp.

Första stycket hindrar inte att brottsrubriceringar eller uppgifter som

beskriver en persons utseende används som sökbegrepp.

5 §

Vid sökning på namn, personnummer, samordningsnummer eller andra

liknande identitetsbeteckningar i uppgifter som har gjorts gemensamt till-
gängliga får endast sådana uppgifter tas fram som anger att den sökta perso-
nen

1. är anmäld för brott,
2. är eller har varit misstänkt för brott,
3. är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig

verksamhet som avses i 1 § första stycket 1,

4. har anmält ett brott,
5. är målsägande i ett ärende som rör ansvar för brott,

background image

7

SFS 2012:145

6. förekommer i ett ärende som vittne eller annan som lämnar eller har

lämnat uppgifter eller yttrande,

7. har gett in eller tillhandahållits en handling,
8. är anmäld försvunnen,
9. har bedömts kunna komma att möta ett ingripande med grovt våld, eller
10. är efterlyst.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om begränsning av tillgången till sådana uppgifter som avses i för-
sta stycket.

6 §

Begränsningarna i 5 § gäller inte vid

1. sökning i en viss handling eller i ett visst ärende, eller
2. sökning i en uppgiftssamling som har skapats för att undersöka viss

brottslighet och som enbart de som arbetar i undersökningen har åtkomst till.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om under vilka förutsättningar sökning får äga rum med stöd av
första stycket.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om begränsningarna i 5 §.

Direktåtkomst

7 §

Rikspolisstyrelsen, polismyndigheter, Ekobrottsmyndigheten, Åkla-

garmyndigheten, Tullverket och Skatteverket får medges direktåtkomst till
personuppgifter i Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet. Direkt-
åtkomsten får endast avse personuppgifter som har gjorts gemensamt till-
gängliga.

En myndighet som har medgetts direktåtkomst ansvarar för att tillgången

till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna
fullgöra sina arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om omfattningen av direktåtkomsten samt om behörighet
och säkerhet.

Bevarande av personuppgifter i ärenden om utredning eller beivrande
av brott

8 §

I 9 och 10 §§ anges hur länge personuppgifter i vissa ärenden om ut-

redning eller beivrande av brott som har gjorts gemensamt tillgängliga får
bevaras i Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet.

9 §

Om en brottsanmälan avskrivs på grund av att den påstådda gärningen

inte utgör brott, får personuppgifterna i anmälan inte längre behandlas i
Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet. Om en brottsanmälan i
annat fall inte har lett till förundersökning eller annan motsvarande utred-
ning, får personuppgifterna inte behandlas i Kustbevakningens brottsbekäm-
pande verksamhet när åtal inte längre får väckas för brottet.

10 §

Om en förundersökning har lett till åtal eller annan domstolsprövning,

får personuppgifterna inte behandlas i Kustbevakningens brottsbekämpande
verksamhet när det har förflutit fem år efter utgången av det kalenderår då

background image

8

SFS 2012:145

domen, eller det beslut som meddelades med anledning av talan, vann laga
kraft.

Om en förundersökning har lagts ned eller avslutats på annat sätt än ge-

nom åtal, får personuppgifterna i förundersökningen inte behandlas i Kust-
bevakningens brottsbekämpande verksamhet när det har förflutit fem år efter
utgången av det kalenderår då åklagarens eller förundersökningsledarens be-
slut meddelades.

Första och andra styckena gäller även personuppgifter i andra utredningar

som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap. rättegångsbalken.

11 §

Regeringen meddelar föreskrifter om att vissa kategorier av person-

uppgifter får bevaras i Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet un-
der längre tid än vad som anges i 9 och 10 §§.

12 §

Om en förundersökning mot en person har lagts ned, om ett åtal har

lagts ned eller om en frikännande dom som har vunnit laga kraft har medde-
lats, får personen inte längre vara sökbar som misstänkt.

Bevarande och gallring av övriga personuppgifter

13 §

Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga enligt 1 § 1,

3 eller 4 ska gallras enligt andra–fjärde styckena.

Uppgifter som kan antas ha samband med sådan brottslig verksamhet som

anges i 1 § 1 ska gallras senast tre år efter utgången av det kalenderår då
registreringen avseende personen gjordes. Uppgifter som kan antas ha sam-
band med brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket det är föreskri-
vet fängelse i två år eller däröver ska dock gallras senast fem år efter
utgången av det kalenderår då registreringen gjordes. Om en ny registrering
beträffande personen görs före utgången av gallringsfristen, behöver de upp-
gifter som finns om personen inte gallras så länge någon av uppgifterna om
honom eller henne får bevaras.

Uppgifter som har behandlats med stöd av 1 § 3 ska gallras senast ett år

efter utgången av det kalenderår då ärendet som uppgifterna behandlades i
avslutades.

Uppgifter som har behandlats med stöd av 1 § 4 ska gallras senast ett år

efter utgången av det kalenderår då de behandlades automatiserat första
gången.

14 §

Regeringen meddelar föreskrifter om att vissa kategorier av person-

uppgifter får bevaras under längre tid än vad som anges i 13 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om att personuppgifter, med undantag från 13 §, får bevaras för
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

5 kap. Behandling av personuppgifter i annan operativ
verksamhet

Ändamål och gemensamt tillgängliga uppgifter

1 §

Personuppgifter får behandlas i annan operativ verksamhet än den

brottsbekämpande om det behövs för att

background image

9

SFS 2012:145

1. bedriva sjöövervakning för att övervaka den allmänna ordningen och

säkerheten till sjöss samt bedriva den kontroll och tillsyn som Kustbevak-
ningen är skyldig att utföra,

2. bedriva räddningstjänst,
3. samordna civila behov av sjöövervakning och förmedla civil sjöinfor-

mation till berörda myndigheter,

4. utreda och besluta i ärenden om vattenföroreningsavgift samt ta emot

sådana avgifter, eller

5. fullgöra skyldigheter inom ramen för internationellt samarbete med sjö-

övervakning och räddningstjänst.

Personuppgifter som får behandlas enligt första stycket får göras gemen-

samt tillgängliga.

2 §

Personuppgifter som behandlas enligt 1 § får även behandlas om det är

nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs i

1. Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet,
2. en annan myndighets verksamhet
a) om Kustbevakningen enligt lag eller förordning är skyldig att bistå

myndigheten med viss uppgift, eller

b) om informationen tillhandahålls inom ramen för myndighetsöverskri-

dande samverkan, och

3. likartad verksamhet hos en utländsk myndighet.
Personuppgifter som behandlas enligt 1 § får även behandlas om det är

nödvändigt för att tillhandahålla information till riksdagen och regeringen
samt, i den utsträckning skyldighet att lämna uppgifter följer av lag eller för-
ordning, till annan.

I ett enskilt fall får personuppgifter som behandlas enligt 1 § även behand-

las för att tillhandahålla information för något annat ändamål än de som
anges i första och andra styckena, under förutsättning att ändamålet inte är
oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

3 §

Uppstår misstanke om brott eller brottslig verksamhet när personupp-

gifter behandlas i Kustbevakningens verksamhet enligt 1 §, tillämpas 3 och
4 kap.

Sökning

4 §

Vid sökning i personuppgifter får uppgifter som avses i 2 kap. 7 § för-

sta stycket inte användas som sökbegrepp.

Första stycket hindrar inte att uppgifter som beskriver en persons utseende

används som sökbegrepp.

Direktåtkomst

5 §

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka svenska myndigheter som

får ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas med stöd av 1 §. Di-
rektåtkomsten får endast avse personuppgifter som har gjorts gemensamt
tillgängliga. Direktåtkomsten får inte avse personuppgifter som anges i
2 kap. 7 § första stycket. En myndighet som medgetts direktåtkomst ansva-

background image

10

SFS 2012:145

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

rar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman
behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Regeringen meddelar föreskrifter om att utländska myndigheter får ha di-

rektåtkomst till personuppgifter som behandlas med stöd av 1 §. Direktåt-
komsten får endast avse personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgäng-
liga. Direktåtkomsten får inte avse personuppgifter som anges i 2 kap. 7 §
första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om omfattningen av direktåtkomsten samt om behörighet och sä-
kerhet.

Utlämnande av uppgifter

6 §

Regeringen meddelar föreskrifter om i vilken utsträckning personupp-

gifter får lämnas ut till svenska och utländska myndigheter.

Bestämmelser om att uppgifter får lämnas ut finns även i offentlighets-

och sekretesslagen (2009:400).

Bevarande och gallring

7 §

Personuppgifter som behandlas automatiserat ska gallras så snart upp-

gifterna inte längre behövs för det ändamål för vilket de behandlas, om inte
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har meddelat fö-
reskrifter om att gallring ska ske senast vid en viss tidpunkt eller att uppgif-
ter får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Regeringen meddelar föreskrifter om digital arkivering.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

CARL BILDT
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.