SFS 2017:501 Lag om ändring i kustbevakningsdatalagen (2012:145)

170501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kustbevakningsdatalagen (2012:145);

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § kustbevakningsdatalagen

(2012:145) ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i Kustbevakningens

operativa verksamhet som rör:

1. brottsbekämpning,
2. övrig sjöövervakning,
3. räddningstjänst,
4. samordning av civila behov av sjöövervakning och förmedling av civil

sjöinformation, och

5. internationellt samarbete.
Lagen gäller emellertid endast om behandlingen är helt eller delvis automa-

tiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en struk-
turerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sam-
manställning enligt särskilda kriterier.

I lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete och i föreskrifter

som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda
bestämmelser om behandling av personuppgifter som följer av internationella
överenskommelser. Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmel-
ser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273.

SFS 2017:501

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.