SFS 2019:429 Kustbevakningsdatalag

SFS2019-429.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Kustbevakningsdatalag

Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande

Lagens syfte
1 §
Syftet med denna lag är att ge Kustbevakningen möjlighet att behandla
personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i sin operativa verksamhet och att
skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan
behandling.

Lagens tillämpningsområde
2 §
Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i Kustbevak-
ningens operativa verksamhet som rör

1. sjöövervakning,
2. räddningstjänst,
3. samordning av civila behov av sjöövervakning och förmedling av civil

sjöinformation, och

4. internationellt samarbete.
Lagen gäller inte vid behandling av personuppgifter som omfattas av

lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter
inom brottsdatalagens område.

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad

eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad
samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller samman-
ställning enligt särskilda kriterier.

Förhållandet till annan reglering
3 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

4 § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte
annat följer av denna lag eller föreskrifter som meddelats i anslutning till
lagen.

1 Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238.

SFS

2019:429

Publicerad
den

12 juni 2019

background image

SFS

2

Lagens tillämpning på juridiska personer
5 §
Följande bestämmelser om personuppgifter gäller även vid behandling
av uppgifter om juridiska personer:

1. 6 § om personuppgiftsansvar,
2. 7–11 §§ om ändamålen för behandlingen,
3. 15 § om tillgången till personuppgifter, och
4. 24 § om bevarande och gallring.

Personuppgiftsansvar
6 §
Kustbevakningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som myndigheten utför.

Ändamål
7 §
Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att

1. bedriva sjöövervakning för att övervaka den allmänna ordningen och

säkerheten till sjöss samt bedriva den kontroll och tillsyn som Kustbevak-
ningen är skyldig att utföra,

2. bedriva räddningstjänst,
3. samordna civila behov av sjöövervakning och förmedla civil sjö-

information till berörda myndigheter,

4. utreda och besluta i ärenden om vattenföroreningsavgift och ta emot

sådana avgifter, eller

5. fullgöra skyldigheter inom ramen för internationellt samarbete med

sjöövervakning och räddningstjänst.

8 § Utöver vad som anges i 7 § får personuppgifter behandlas om

1. behandlingen är nödvändig för diarieföring, eller
2. uppgifterna har lämnats i en anmälan eller liknande och behandlingen

är nödvändig för handläggningen.

9 § Personuppgifter som behandlas enligt 7 § får även behandlas om det
är nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs i

1. Kustbevakningens verksamhet som syftar till att förebygga, förhindra

eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller upprätt-
hålla allmän ordning och säkerhet,

2. någon annan myndighets verksamhet, om
a) Kustbevakningen enligt lag eller förordning är skyldig att bistå myndig-

heten med en viss uppgift, eller

b) informationen tillhandahålls inom ramen för myndighetsöverskridande

samverkan, eller

3. likartad verksamhet hos en utländsk myndighet.

10 § Personuppgifter som behandlas enligt 7 § får även behandlas om det
är nödvändigt för att tillhandahålla information till riksdagen och regeringen
samt, i den utsträckning skyldigheten att lämna uppgifter följer av lag eller
förordning, till någon annan.

11 § Personuppgifter som behandlas enligt 7 § får även behandlas för
andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt
som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

2019:429

background image

SFS

3

Behandling av känsliga personuppgifter
12 §
Om uppgifter om en person behandlas får de kompletteras med sådana
uppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga person-
uppgifter) när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Käns-
liga personuppgifter får också behandlas med stöd av 8 §.

13 § Det är förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av
personer grundat på känsliga personuppgifter.

Första stycket hindrar inte att uppgifter som beskriver en persons utseende

används som sökbegrepp.

Uppgifter som beskriver en persons utseende
14 §
Uppgifter som beskriver en persons utseende ska utformas på ett
objektivt sätt med respekt för människovärdet.

Tillgången till personuppgifter
15 §
Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad varje tjänsteman
behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om tillgången
till personuppgifter.

16 § Personuppgifter som får behandlas enligt 7 § får göras gemensamt
tillgängliga.

Med gemensamt tillgängliga uppgifter avses personuppgifter som görs

eller har gjorts gemensamt tillgängliga i Kustbevakningens operativa verk-
samhet och som fler än endast ett fåtal personer inom myndigheten har rätt
att ta del av.

Utlämnande av personuppgifter
17 §
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-
skrifter om i vilken utsträckning personuppgifter får lämnas ut till svenska
och utländska myndigheter.

18 § Elektroniskt utlämnande genom direktåtkomst är tillåtet bara i den
utsträckning som följer av 20–22 §§.

19 § Personuppgifter får lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom
direktåtkomst om det inte är olämpligt.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om begränsning av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektro-
niskt på annat sätt än genom direktåtkomst.

Direktåtkomst
20 §
Direktåtkomst får endast avse personuppgifter som har gjorts gemen-
samt tillgängliga. Direktåtkomsten får inte avse känsliga personuppgifter.

21 § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-
skrifter om vilka svenska och utländska myndigheter som får ha direkt-
åtkomst till personuppgifter som behandlas med stöd av 7 § i denna lag.

2019:429

background image

SFS

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om omfattningen av direkt-
åtkomsten och om behörighet och säkerhet.

22 § En svensk myndighet som medgetts direktåtkomst ansvarar för att
tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver
för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Information till den registrerade
23 §
Information enligt artikel 13 i EU:s dataskyddsförordning behöver
inte lämnas vid behandling som består av insamling av personuppgifter
genom bilder eller ljud, såvida behandlingen i övrigt inte innebär en direkt
identifiering av en person. Sådan information behöver inte heller lämnas om
uppgifterna samlas in i samband med larm och det med hänsyn till omständig-
heterna inte finns tid att lämna informationen.

Bevarande och gallring
24 §
Personuppgifter som behandlas automatiserat ska gallras så snart
uppgifterna inte längre behövs för det ändamål för vilket de behandlas, om
inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har med-
delat föreskrifter om att gallring ska ske senast vid en viss tidpunkt eller att
uppgifter får bevaras för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga
eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om digital arkivering.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2019.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MIKAEL DAMBERG
(Justitiedepartementet)

2019:429

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.