SFS 1982:395

820395.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:395

om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning;

Utkom från tryc ket

den I6juni 1982

Utfärdad den 3 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Denna lag tillämpas när tullverket bedriver övervakning till havs och

i kustvattnen samt i Vä nern och Mälaren för att hindra brott mot föreskrif­
ter i lagar och andra författningar som gäller

1. inskränkningar i utlän ningars rätt att uppehålla sig inom visst områ­

de,

' Prop. 1981/82: 114, JuU 48, rskr 296.

805

¬

background image

SFS 1982:395

2. jakt,
3. fiske.
4. naturvård,

5. trafikregler och säkerhetsanordningar för sjötrafiken,

6. åtgärder mot vattenförorening från fartyg,
7. dumpning av avfall i vatt en,
8. kontinentalsockeln,
9. fornminnen och sjöfynd,

10. fartygs registrering och identifiering.

2 § Om anledning förekommer att brott har förövats mot någon av de fö­

reskrifter som avses i 1 §, har tjänsteman vid tullverkets kustbevakning

(kustbevakningstjänsteman) samma befogenhet som tillkommer polisman

att

1. hålla förhör och vidtaga annan åtgärd med stöd av 23 ka p. 3 § fjärde

stycket rättegångsbalken,

2. ta med någon till förh ör med stöd av 23 kap. 8 § rättegångsbalken,
3. gripa någon med stöd av 24 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken,

4. företa husrannsakan med stöd av 28 ka p. 5 § rättegångsbalken, om

åtgärden har till syfte att eftersöka den som skall gripas eller att verkställa

beslag.

3 § Kustbevakningstjänsteman har samma befogenhet som tillkommer

polisman enligt 3 § lagen (19 73: 558) om tillfälligt omhändertagande att om­

händerta den som genom sitt uppträdande i t rafiken till sjöss stör ordning­

en eller utgör omedelbar fara för denna. Sådan befogenhet har han också

när det fordras för att avvärja brott mot de föreskrifter som avses i 1 §5 ,6

och 7.

Vid omhändertagande som avses i förs ta stycket skall kustbevaknings­

tjänsteman tillämpa bestämmelserna i 4 § lagen (1973:558) om tillfälligt

omhändertagande.

4 § Om det uppenbart behövs för att befogenheterna enligt 2 och 3 §§
skall kunna utövas, får kustbevakningstjänsteman stoppa och visitera far­

tyg eller inbringa det till svensk hamn.

5 § Befogenheterna enligt 2-4 §§ får utövas endast i omedelbar anslut­

ning till den gärning som föranleder åtgärden.

6 § Befogenheterna enligt 2 -4 §§ får utövas endast av kustbevaknings­

tjänsteman som uppfyller de krav regeringen eller den myndighet som re­

geringen bestämmer föreskriver i fråga om tjäns teställning, utbildning och
erfarenhet eller i annat avseende.

7 § Vid för undersökning rörande brott mot de föreskrifter som avses i

1 § får åklagaren eller, om polismyndighet bedriver undersökningen, den­

na an lita biträde av tullmyndighet samt uppdra åt kustbevakningstjänste­

man att vidta de särskilda åtgärder som behövs för undersökningen, om
det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna.

806

¬

background image

;8?§ För att verkställa en åtgärd enligt denna lag får en kustbevaknings-

SFS 1982:395

tjänsteman inte använda strängare medel än förhållandena kräver. Kustbe­
vakningstjänstemannen bör i förs ta hand söka vinna rättelse genom upp­

lysningar och anmaningar och tillgripa våld bara när uppgiften inte kan lö­
sas på annat sätt. Om våld tillgrips, skall den lindrigaste form som kan leda

till det avsedda resultatet användas. Våld får inte brukas längre än som är

oundgängligen nödvändigt.

9 § Åtgärder enligt 2-4 §§ skall skyndsamt anmälas till polism yndighet.

Denna lag träder i kraf t den 1 juli 1983. Genom lagen up phävs kungörel­

sen (1964:834) om förordnande för tullpersonal att ombesörja viss polisbe­

vakning.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN F ÄLLDIN

BJÖRN MOLIN

(Handelsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.