SFS 1984:392

840392.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om äEidrmg i lagee (1982:395) om tmllverkets medverkami

SFS 1984:392

Utkom från trycket

den 19juni 198 4

Utfärdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § lagen (1982 ; 395) om tullver­

kets medverkan vid polisiär övervakning skall ha nedan angivna lydelse.

3 § Kustbevakningstjänsteman har samma befogenhet som tillkommer

polisman enligt 13 § polislagen (1984:387) att avvisa, avlägsna eller om­
händerta den som genom sitt uppträdande i trafiken till sjöss stör ordning­
en eller utgör omedelbar fara för denna. Sådan befogenhet har han också
när det fordras för att avvärja brott mot de föreskrifter som avses il §5,6
och 7.

Prop. 1983/84: 111, JuU 27, rskr 331.

971

¬

background image

SFS 1984:392

Vid omhändertagande som avses i första stycket skall kustbevaknings­

tjänsteman tillämpa bestämmelserna i 17 § polislagen.

Denna lag träder i Itraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.