SFS 2016:544 Lag om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

160544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:395) om
Kustbevakningens medverkan vid polisiär
övervakning;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1982:395) om Kust-

bevakningens medverkan vid polisiär övervakning ska ha följande lydelse.

2 §

2

Om det finns anledning att anta att ett brott som avses i 1 § har begåtts,

har en tjänsteman vid Kustbevakningen (kustbevakningstjänsteman) samma
befogenhet som en polisman har att

1. hålla förhör och vidta andra åtgärder med stöd av 23 kap. 3 § fjärde

stycket rättegångsbalken,

2. ta med någon till förhör med stöd av 23 kap. 8 § rättegångsbalken,
3. efter tillsägelse tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrust-

ning från den som ska höras och besluta om kroppsvisitation med stöd av
23 kap. 9 a § rättegångsbalken,

4. gripa någon med stöd av 24 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken, och
5. göra husrannsakan med stöd av 28 kap. 5 § rättegångsbalken, om åtgär-

den har till syfte att söka efter den som ska gripas eller att verkställa beslag.

Om misstanken gäller brott som avses i 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen

(1994:1009), har en kustbevakningstjänsteman dessutom samma befogenhet
som en polisman har

1. enligt 27 kap. 4 § rättegångsbalken att ta egendom i beslag,
2. enligt 28 kap. 5 § rättegångsbalken att göra husrannsakan i annat syfte än

det som anges i första stycket 5,

3. enligt 28 kap. 13 § rättegångsbalken att besluta om kroppsvisitation och

kroppsbesiktning, och

4. enligt 28 kap. 13 a § rättegångsbalken att
a) hålla kvar den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas, och
b) ta med den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas till den plats

där åtgärden ska genomföras.

Beslagtagen egendom ska förvaras av Kustbevakningen, om inte åklagaren

bestämmer något annat.

I fråga om upphörande av ett omhändertagande och protokollföring av de

åtgärder som anges i första stycket 3 ska 23 kap. 9 b § rättegångsbalken gälla.

1 Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232.

2 Senaste lydelse 2008:325.

SFS 2016:544

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:544

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.