SFS 2017:1276 Lag om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

171276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:395) om
Kustbevakningens medverkan vid polisiär
övervakning;

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1982:395) om

Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning ska ha följande
lydelse.

1 §

2

Denna lag tillämpas när Kustbevakningen bedriver övervakning till

havs och i kustvattnen samt i Vänern och Mälaren för att hindra brott mot
föreskrifter i lagar och andra författningar som gäller

1. skyddsobjekt och militära skyddsområden,
2. jakt,
3. fiske,
4. bevarande av den marina miljön och annan naturvård,
5. trafikregler och säkerhetsanordningar för sjötrafiken,
6. åtgärder mot vattenföroreningar från fartyg,
7. dumpning av avfall i vatten,
8. kontinentalsockeln,
9. fornminnen och sjöfynd,
10. fartygs registrering och identifiering,
11. skydd för den marina miljön mot andra förorenande åtgärder än sådana

som avses i 6 och 7,

12. märkning och användning av oljeprodukter,
13. utlänningars inresa till och utresa från eller vistelse i Sverige,
14. åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter,
15. sjöfartsskydd, och
16. sjömätning.
Lagen tillämpas i fråga om övervakning enligt första stycket 2–8, 10–12

och 14 även inom den ekonomiska zonen enligt lagen (1992:1140) om Sveri-
ges ekonomiska zon.

Lagen tillämpas även när Kustbevakningen till havs och i kustvattnen, i

Vänern och Mälaren samt inom den ekonomiska zonen bedriver övervakning
för att hindra brott mot lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon eller
föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.

1 Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.

2 Senaste lydelse 2016:324.

SFS 2017:1276

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

2

SFS 2017:1276

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Vidare tillämpas lagen när Kustbevakningen till havs och i kustvattnen, i

Vänern och Mälaren samt i hamnar bedriver övervakning för att hindra brott
mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av den lagen.

Lagen tillämpas i fråga om övervakning som gäller fornminnen enligt för-

sta stycket 9 även inom den angränsande zonen enligt lagen (2017:1273) om
Sveriges angränsande zon.

3 §

3

En kustbevakningstjänsteman har samma befogenhet som tillkommer

polisman enligt 13 § polislagen (1984:387) att avvisa, avlägsna eller omhän-
derta den som genom sitt uppträdande i trafiken till sjöss stör ordningen eller
utgör omedelbar fara för denna. Sådan befogenhet har kustbevakningstjänste-
mannen också när det fordras för att avvärja brott mot de föreskrifter som av-
ses i 1 § första stycket 5–7 och i 1 § första stycket 9 såvitt avser fornminnen.

Vid omhändertagande som avses i första stycket ska en kustbevaknings-

tjänsteman tillämpa bestämmelserna i 17 § polislagen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 1984:392.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.