SFS 1996:1642 Lag om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakning-ens medverkan vid polisiär övervakning

SFS 1996_1642 Lag om ändring i lagen (1982_395) om Kustbevakning-ens medverkan vid polisiär övervakning

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakning-
ens medverkan vid polisiär övervakning;

SFS 1996:1642

Utkom från trycket

den 7 januari 1997

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1982:395) om Kust-

bevakningens medverkan vid polisiär övervakning skall ha följande
lydelse.

2 §2 Om anledning förekommer att brott har förövats mot någon av de
föreskrifter som avses i 1 §, har tjänsteman vid kustbevakningen (kustbe-
vakningstjänsteman) samma befogenhet som tillkommer polisman att

1. hålla förhör och vidtaga annan åtgärd med stöd av 23 kap. 3 §

tredje stycket rättegångsbalken,

2. ta med någon till förhör med stöd av 23 kap. 8 § rättegångsbalken,
3. gripa någon med stöd av 24 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken,

4. företa husrannsakan med stöd av 28 kap. 5 § rättegångsbalken, om

åtgärden har till syfte att eftersöka den som skall gripas eller att verkställa
beslag.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1997.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Ann-Louise Eksborg
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

2

Senaste lydelse 1988:445.

3028

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.