SFS 2021:627 Lag om ändring i kustbevakningslagen (2019:32)

SFS2021-627.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i kustbevakningslagen (2019:32)

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 2 § kustbevakningslagen
(2019:32) ska ha följande lydelse.

3 kap.
2
§ Kustbevakningens direkta brottsbekämpning omfattar brott som rör

1. skyddslagstiftning i
a) lagen (2004:487) om sjöfartsskydd,
b) skyddslagen (2010:305), och
c) lagen (2016:319) om skydd för geografisk information,
2. sjötrafik och sjösäkerhet i
a) lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän

farled och allmän hamn,

b) lagen (1983:294) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän

flottled,

c) mönstringslagen (1983:929),
d) sjölagen (1994:1009),
e) lagen (1994:1776) om skatt på energi,
f) lagen (1998:958) om vilotid för sjömän,
g) fartygssäkerhetslagen (2003:364),
h) lagen (2006:263) om transport av farligt gods,
i) barlastvattenlagen (2009:1165), och
j) lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter,
3. vattenförorening och miljö i
a) 10 kap. 1 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,

och

b) 29 kap. 1 § första stycket 1 miljöbalken i fråga om utsläpp från

fritidsfartyg, samt 29 kap. 2–2 b §§, 4 § första stycket 1 j i fråga om otillåten
hantering av ammunition som innehåller bly, 4 a § och 8 § första stycket 12
och 13 samma balk,

4. överträdelser av fiske- och jaktlagstiftning i
a) jaktlagen (1987:259),
b) fiskelagen (1993:787),
c) lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma

fiskeripolitiken, och

d) vapenlagen (1996:67),
5. fornminnen och vrak i
a) 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950), och

1 Prop. 2020/21:190, bet. 2020/21:TU12, rskr. 2020/21:379.

SFS

2021:627

Publicerad
den

22 juni 2021

background image

2

SFS

2021:627

b) lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter

passagerarfartyget Estonia, och

6. Sveriges maritima zoner i
a) lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, och
b) lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.
Brott som har begåtts i Sveriges maritima zoner omfattas alltid av den

direkta brottsbekämpningen.

Regeringen får meddela föreskrifter om att ytterligare brott med endast

böter i straffskalan ska ingå i den direkta brottsbekämpningen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.