SFS 2022:327 Lag om ändring i kustbevakningslagen (2019:32)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Kustbevakningslag (2019:32) / SFS 2022:327 Lag om ändring i kustbevakningslagen (2019:32)
SFS2022-327.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i kustbevakningslagen (2019:32)

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om kustbevakningslagen
(2019:32)

dels att 2 kap. 4 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 9 a, 9 b och 15 a §§,

och närmast före 3 kap. 9 a och 15 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 kap.
4 §
En kustbevakningstjänsteman får, i den mån andra medel är
otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt,
använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd i den brottsbekämpande
eller ordningshållande verksamheten, om

1. tjänstemannen möts med våld eller hot om våld,
2. någon som ska häktas eller anhållas eller annars med stöd i lag ska

berövas friheten försöker undkomma eller tjänstemannen annars möts av
motstånd när ett sådant frihetsberövande ska verkställas,

3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller fara för liv,

hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön,

4. tjänstemannen med stöd i lag ska avvisa eller avlägsna någon från ett

visst område eller utrymme, eller verkställa eller biträda vid kropps-
visitation, kroppsbesiktning eller någon annan liknande åtgärd, vid beslag
eller något annat omhändertagande av egendom eller vid husrannsakan eller
vid genomsökning på distans,

5. tjänstemannen med stöd i lag ska stoppa ett fartyg, fordon eller något

annat transportmedel eller ska kontrollera ett fartyg eller fordon eller dess
last, eller

6. tjänstemannen annars med stöd i lag ska bereda sig tillträde till eller

spärra av en byggnad, ett rum eller ett område.

I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot en person användas

endast om kustbevakningstjänstemannen eller den som han eller hon
biträder möts av motstånd.

I 24 kap. brottsbalken finns också föreskrifter om rätten att i vissa fall

använda våld.

7 § Protokoll ska föras över ingripanden som innebär att någon avvisas,
avlägsnas, omhändertas eller grips. Av protokollet ska det framgå

1. vem som har fattat beslutet,
2. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,

1 Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243.

SFS

2022:327

Publicerad
den

4 maj 2022

background image

SFS

2022:327

2

3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,
4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,
5. tiden för ingripandet, och
6. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.
Ansvarig för att protokollet upprättas är, i fråga om uppgifter som avses i

första stycket 1 och 2, den som har fattat beslutet och i övrigt den som varit
förman vid ingripandet.

I rättegångsbalken finns bestämmelser om protokoll över förvar, beslag,

husrannsakan, genomsökning på distans, kroppsvisitation och kropps-
besiktning.

3 kap.
Utföra genomsökning på distans
9 a §
En kustbevakningstjänsteman har samma rätt som en polisman att
enligt 28 kap. 10 d § första stycket rättegångsbalken utföra en genomsökning
på distans för brott som omfattas av den direkta brottsbekämpningen.

9 b § En kustbevakningstjänsteman har för brott som omfattas av den
direkta brottsbekämpningen samma rätt som en polisman att enligt 28 kap.
10 f § rättegångsbalken tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikations-
utrustning från den som närvarar vid en genomsökning på distans och
besluta om kroppsvisitation.

Genomföra biometrisk autentisering
15 a §
En kustbevakningstjänsteman har samma rätt som en polisman att
enligt 27 kap. 17 f § rättegångsbalken genomföra biometrisk autentisering
för brott som omfattas av den direkta brottsbekämpningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.