SFS 2013:537 Lag om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd

130537.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1918:163) med vissa
bestämmelser om sjöfynd;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1918:163) med vissa be-

stämmelser om sjöfynd

2 ska ha följande lydelse.

9 §

3

Bestämmelser om vissa äldre sjöfynd finns i kulturmiljölagen

(1988:950). Särskilda bestämmelser om hittegods finns i lagen (1938:121) om
hittegods. Särskilda bestämmelser om sjunket eller ilandflutet virke finns i
lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled. Bestämmelser om ensamrätt
till bärgning finns i lagen (1984:983) om ensamrätt till bärgning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273.

2 Lagen omtryckt 1984:984.

3 Senaste lydelse 1988:951.

SFS 2013:537

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.