SFS 2014:612 Lag om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd

140612.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1918:163) med vissa
bestämmelser om sjöfynd;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1–3, 5–7 och 8 a §§ lagen

(1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd ska ha följande lydelse.

1 §

2

Den som i saltsjön inom svensk skärgård eller vid svensk kust eller i

rikets segelbara insjöar, floder eller kanaler bärgar övergivna fartyg eller far-
tygslämningar eller redskap eller gods som hör till fartyg är skyldig att an-
mäla fyndet till Polismyndigheten, Kustbevakningen eller Tullverket. Detta
gäller oavsett om fyndet tas upp från botten eller anträffas flytande på vattnet
eller är uppdrivet på stranden. Om en tjänsteman vid Kustbevakningen eller
Tullverket har tagit emot en sådan anmälan, ska han eller hon omedelbart
underrätta Polismyndigheten om denna.

2 §

3

Om ett fartyg under resa har bärgat något av det som anges i 1 §, ska

befälhavaren lämna det bärgade, tillsammans med en redogörelse för omstän-
digheterna vid bärgningen, till Polismyndigheten.

Om fartyget inte anlöper svensk hamn, ska befälhavaren underrätta svensk

konsul på den utländska ort som fartyget först anlöper om bärgningen. Finns
det inte en svensk konsul på orten, ska i stället en annan behörig myndighet
underrättas. Om inte annat följer av lagstiftningen i det landet, ska det bär-
gade godset säljas på offentlig auktion. När auktionen genomförts ska befäl-
havaren till redaren skriftligen redogöra för omständigheterna vid bärgningen
och redovisa försäljningssumman. Redaren ska därefter lämna de insända
medlen och redogörelsen till Polismyndigheten.

3 §

4

Har Polismyndigheten underrättats om bärgning enligt 1 § eller 2 § för-

sta stycket ska den låta besiktiga fyndet och därefter låta kungöra bärgningen
i Underrättelser för sjöfarande. Om det finns särskilda skäl, får fyndet kungö-
ras även på något annat lämpligt sätt. Kungörelsen ska innehålla ett föreläg-
gande för ägaren till det bärgade godset att anmäla sig till Polismyndigheten
inom 90 dagar från kungörandet i Underrättelser för sjöfarande eller inom den
längre tid från kungörandet, dock högst ett år, som Polismyndigheten bestäm-
mer i det särskilda fallet.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 1988:439.

3 Senaste lydelse 1984:984.

4 Senaste lydelse 1984:984.

SFS 2014:612

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:612

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Om det bärgade godset inte kan vårdas utan fara för försämring, ska det

säljas på offentlig auktion. Om det inte är lämpligt, ska godset säljas på något
annat sätt som är betryggande för den som har rätt till godset. Efter utgången
av den tid som anges i första stycket ska det influtna beloppet överlämnas till
bärgaren.

5 §

5

Om de medel som har influtit vid försäljningen av fyndet har lämnats

till Polismyndigheten när bärgning har skett enligt vad som sägs i 2 § andra
stycket, gäller 3 § första stycket och 4 § i tillämpliga delar i fråga om kungö-
rande av bärgningen och utbetalning av de influtna medlen.

6 §

6

Om det vid besiktning enligt 3 § framkommer att den sammanlagda

kostnaden för kungörande av bärgningen, vården av fyndet och försäljningen
uppgår till ett så högt belopp att, sedan detta betalats, resterande belopp inte
räcker till skälig bärgarlön, får Polismyndigheten, utan att kungöra bärg-
ningen, omedelbart efter besiktningen lämna ut fyndet till bärgaren.

7 §

7

Om ett fynds värde inte överstiger 100 kronor, enligt intyg av Polis-

myndigheten, Kustbevakningen eller av en tulltjänsteman som Tullverket har
bemyndigat att utfärda sådana intyg, får Polismyndigheten utan vidare besikt-
ning och utan kungörande av bärgningen lämna ut fyndet till bärgaren. Detta
gäller dock bara om Polismyndigheten inte finner att fyndet av någon särskild
anledning ska behandlas på annat sätt.

8 a §

8

Polismyndighetens beslut i frågor som avses i denna lag får överkla-

gas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överkla-
gande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har meddelats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 1984:984.

6 Senaste lydelse 1984:984.

7 Senaste lydelse 1999:399.

8 Senaste lydelse 1988:951.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.