SFS 1977:687

770687.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:687 Lag

Utkom från trycket

den 13 sept, 1977

1646

om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser

om sjöfynd;

utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att I, 3 och 7 §§ lagen (191 8:163)

med vissa bestämmelser om sjöfynd skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Var som i saltsjön inom sve nsk skärgård eller vid svensk kust eller i

rikets segelbara insjöar, floder eller kanaler bärgar övergivet fartyg eller

skeppsvrak eller till fartyg hörande redskap eller gods, evad sådant upp­

tages från botten eller anträffas flytande på vattnet eller drivet å strand,

vare skyldig att anmäla fyndet hos polismyndighet eller hos tulltjänsteman;

och skall det åligga den, som mottagit sådan anmälan, att därom ofördröj-
ligen meddela distriktets tullförvaltning underrättelse.

Prop. 1976/77:63. KU 45. rskr 336.

¬

background image

3

Tullförvaltning, som mottagit underrättelse om bärgning enligt vad i

1 § eller 2 § första stycket sägs, vare skyldig att föranstalta om besiktning

av fyndet samt att därefter låta i Post - och Inrikes Tidningar samt i de av
sjöfartsverket utgivna Underrättelser för sjöfarande införa kungörelse om
bärgningen med f öreläggande för ägaren till det bärgade godset att anmäla
sig hos tullförvaltningen inom n ittio dagar från kungörandet eller inom den

längre tid, ej överstigande ett år, från kungörandet, som generaltull­

styrelsen kan för särskilt fall finna skäligt bestämma.

Kan det bärgade godset ej vårdas utan fara för försämring, skall det för­

säljas å offentlig auktion. De vid auktionen influtna medlen skola nedsättas

i riksbanken på sätt särskilt stadgas för att, efter utgången av den i förs ta

stycket sagda tid, vederbörande tillhandahållas.

SFS 1977:687

7 § Överstiger fynds värde ej tio kronor, enligt intyg av polismyndighet
eller av tulltjänsteman, vilken generaltullstyrelsen bemyndigat att utfärda
sådant intyg, må, där tullförvaltningen ej finner särskild anledning före­

ligga för fyndets behandling i annan ordning, tullförvaltningen, utan vidare
besiktning och utan kungörande av bärgningen, utlämna fyndet till
bärgaren.

Denna lag träd er i kraft den 1 januari 1978.

Bestämmelserna i 3 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om

kungörande som har beslutats eller böljat verkställas före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 1955:392.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.