SFS 1984:984

840984.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:984

Lag om ändring i lagen (1918:163) med vissa

Utkom från trycket

bfcstämmelser om sjöfynd;

den 20 december 1984

utfärdad den 13 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1918:163) med

vissa bestämmelser om sjöfynd

dels att i 2 och 6 §§ ordet "tullförvaltning" i olika böjningsformer ska ll

bytas ut mot "polismyndighet" i motsvar ande form,

dels att 1, 3-5, 7 och 9 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i kraft.

1

Var och en, som i s altsjön inom svensk skärgård eller vid svensk

kust eller i rikets segelbara insjöar, floder eller kanaler bärgar övergivna

fartyg eller skeppsvrak eller redskap eller gods, som hör till fartyg, vare sig

sådant tas upp från botten eller anträffas flytande på vattnet eller uppdrivet

på stranden, är skyldig att anmäla fyndet hos en polismyndighet eller

tulltjänsteman. Har en tulltjänsteman tagit emot en sådan anmälan, skall

han ofördröjligen und errätta polismyndigheten om denna.

2 § Har fartyg under resa bärgat något, som i 1 § sägs, avlämne befälha­

varen det bärgade, jämte redogörelse för omständigheterna vid bärg ning­

en, till polismyndigheten å den svenska ort, dit han först anländer.

Anlöpes ej svensk hamn. give befälhavaren, å den utländska ort som han

först anlöper, hos svensk konsul eller, där sådan ej finnes, hos annan

behörig myndighet bärgningen till känna och låte, för så vitt det främman­

de landets lag ej annorledes stadgar, det bärgade å offentlig auktion försäl­
jas; insände ock till redaren redogörelse för omständigheterna vid bärg-

2058

' Prop. 1984/85:7, LU Il,rskr64,

- Senaste lydelse 1977:687 .

¬

background image

ningen samt redovise honom försäljningssumman. Redaren åligge därefter

SFS 1984:984

att til) närmaste polismyndighet avlämna de insända medlen j ämte sagda
redogörelse.

3

En polismyndighet som har underrättats om bärgning enligt I § eller

2 § första stycket skall låta besiktiga fyndet och därefter låta kungöra

bärgningen i de av sjöfartsverket utgivna Underrättelser för sjöfarande.

Om särskilda skäl föreligger,.får fyndet kungöras även på något annat

lämpligt sätt. Kungörelsen skall innehålla föreläggande för ägaren till det
bärgade godset att anmäla sig hos polismyndigheten inom 90 daga r från
kungörandet i Un derrättelser för sjöfarande eller inom den längre tid från
kungörandet, dock högst ett år, som rikspolisstyrelsen bestämmer i det

särskilda fallet.

Om det bärgade godset inte kan vårdas utan fara för försämring, skall det

säljas på offentlig auktion. Om detta inte är lämpligt, skall det säljas på

något annat sätt som är betryggande för den som har rätt till godset. Efter
utgången av den tid som anges i första stycket skall det influtna beloppet

överlämnas till b ärgaren.

4 § Om kungörande har skett och ägaren anmäler sig inom förelagd tid
samt visar sin rätt, skall fyndet eller det influtna beloppet överlämnas till

honom mot att han betalar kostnaden för kungörandet och vården av

fyndet till den som har haft kostnaden samt bärgarlön. I h ändelse av tvist

bestämmer domstol bärgarlönens belopp.

Om ägaren inte anmäler sig, tillfaller fyndet bärgaren mot att han betalar

de kostnader som avses i första stycket.

5 § Om de medel som har influtit vid fynd ets försäljning har lämnats till

polismyndigheten när bärgning har skett enligt vad som sägs i 2 § andra

stycket, gäller 3 § första stycket och 4 § i tillämpliga delar i fråga om

kungörande av bärgningen och utbetalning av de influtna medlen.

6 § Finnes vid be siktning, som i 3 § o mförmäles, sammanlagda kostna­
den för bärgningens kungörande samt för fyndets vård och försäljning böra

beräknas till s å högt belopp, att efter gäldande av nämnda kostnad skälig
bärgarlön ej kan ur fyndet utgå, skall polismyndigheten äga att, utan
kungörande av bärgningen, omedelbart efter besiktningen utlämna fyndet
till bärgaren.

7 §'' Om ett fynds värde inte överstiger 100 kronor, enligt intyg av

polismyndighet eller av en tulltjänsteman som generaltullstyrelsen har
bemyndigat att utfärda sådana intyg, får polismyndigheten utan vidare
besiktning och utan kungörande av bärgningen lämna ut fyndet till bär­

garen. Detta gäller dock bara om polismyndigheten inte finner att fyndet av

någon särskild a nledning skall behandlas på annat sätt.

8 §' Underlåter bärgare att göra sådan anmälan, som i 1 § säg s, eller

^ Senaste lydelse 1977:687.

Senaste lydelse 1977: 687.

' Senaste lydelse 1964: 180.

2059

¬

background image

SFS 1984:984

underlåter befälhavare eller redare att, på sätt i 2 § är fö reskrivet, tillkän­
nagiva vad bärgat blivit, eller förskingrar eller undandöljer befälhavare

eller redare något av de influtna medlen, straffes efter allmän lag.

Lämnar bärgare, befälhavare eller redare, i svikli g avsikt, oriktig uppgift

angående omständigheterna vid bärgningen, eller vidtager han, i sådan

avsikt, särskild åtgärd med det bä rgade godset, eller underlåter befälhava­

re eller redare att, i enlighet med vad i 2 § st adgas, avlämna det bärgade

eller därför influtna medel, dömes till dagsböter, om ej för gärningen är
stadgat strängare straff i allmän lag.

I de fall, nu sagda äro, äge rätten förklara bärgarlön förverkad eller

nedsätta dess belopp under vad eljest varit skäligt.

9

Om vissa äldre sjöfynd finns bestämmelser i lagen (1942:350) om

fornminnen. Särskilda bestämmelser om hittegods finns i lagen (1938:121)
om hittegods. Särskilda bestämmelser om sjunket eller ilandfiutet virke

finns i lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled. Bestämmelser om

ensamrätt till bärgning finns i lagen (1984 : 983) om ensamrätt till bärgning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

På regeringens vägna r

STEN WICKBOM

Senaste lydelse 1967 :78.

Måns Jacobsson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.