SFS 1984:984

840984.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:YKDIDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:YKDIDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:PDVHHY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:PDVHHY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PDVHHY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:PDVHHY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:20px;font-family:PDVHHY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PDVHHY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:PDVHHY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:YKDIDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:PDVHHY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:PDVHHY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PDVHHY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:20px;font-family:PDVHHY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:18px;line-height:22px;font-family:PDVHHY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:417px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1984:984 </b></p> <p style="position:absolute;top:417px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag om �ndring i lagen (1918:163) med vissa </b></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>bfcst�mmelser om sj�fynd; </b></p> <p style="position:absolute;top:469px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft12">den 20 december 1984 </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft13">utf�rdad den 13 december 1984. </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1918:163) med </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft13">vissa best�mmelser om sj�fynd </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft13">dels att i 2 och 6 �� ordet &#34;tullf�rvaltning&#34; i olika b�jningsformer ska ll </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft13">bytas ut mot &#34;polismyndighet&#34; i motsvar ande form, </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft13">dels att 1, 3-5, 7 och 9 �� skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft13">Till f�ljd h�rav kommer lagen att ha f�ljande lydelse fr�n och med den </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft13">dag d� denna lag tr�der i kraft. </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft13">1 </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft13">Var och en, som i s altsj�n inom svensk sk�rg�rd eller vid svensk </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft13">kust eller i rikets segelbara insj�ar, floder eller kanaler b�rgar �vergivna </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft13">fartyg eller skeppsvrak eller redskap eller gods, som h�r till fartyg, vare sig </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft13">s�dant tas upp fr�n botten eller antr�ffas flytande p� vattnet eller uppdrivet </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft13">p� stranden, �r skyldig att anm�la fyndet hos en polismyndighet eller </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft13">tulltj�nsteman. Har en tulltj�nsteman tagit emot en s�dan anm�lan, skall </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft13">han of�rdr�jligen und err�tta polismyndigheten om denna. </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft13">2 � Har fartyg under resa b�rgat n�got, som i 1 � s�gs, avl�mne bef�lha�</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft13">varen det b�rgade, j�mte redog�relse f�r omst�ndigheterna vid b�rg ning�</p> <p style="position:absolute;top:928px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft13">en, till polismyndigheten � den svenska ort, dit han f�rst anl�nder. </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft13">Anl�pes ej svensk hamn. give bef�lhavaren, � den utl�ndska ort som han </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft13">f�rst anl�per, hos svensk konsul eller, d�r s�dan ej finnes, hos annan </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft13">beh�rig myndighet b�rgningen till k�nna och l�te, f�r s� vitt det fr�mman�</p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft15">de landets lag ej annorledes stadgar, det b�rgade � offentlig auktion f�rs�l�<br/>jas; ins�nde ock till redaren redog�relse f�r omst�ndigheterna vid b�rg-</p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft13">2058 </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1984/85:7, LU Il,rskr64, </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft12">- Senaste lydelse 1977:687 . </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">ningen samt redovise honom f�rs�ljningssumman. Redaren �ligge d�refter </p> <p style="position:absolute;top:43px;left:657px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1984:984 </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft22">att til) n�rmaste polismyndighet avl�mna de ins�nda medlen j �mte sagda <br/>redog�relse. </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft20">3 </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">En polismyndighet som har underr�ttats om b�rgning enligt I � eller </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft20">2 � f�rsta stycket skall l�ta besiktiga fyndet och d�refter l�ta kung�ra </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">b�rgningen i de av sj�fartsverket utgivna Underr�ttelser f�r sj�farande. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft20">Om s�rskilda sk�l f�religger,.f�r fyndet kung�ras �ven p� n�got annat </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft23">l�mpligt s�tt. Kung�relsen skall inneh�lla f�rel�ggande f�r �garen till det <br/>b�rgade godset att anm�la sig hos polismyndigheten inom 90 daga r fr�n <br/>kung�randet i Un derr�ttelser f�r sj�farande eller inom den l�ngre tid fr�n <br/>kung�randet, dock h�gst ett �r, som rikspolisstyrelsen best�mmer i det </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft20">s�rskilda fallet. </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det b�rgade godset inte kan v�rdas utan fara f�r f�rs�mring, skall det </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft20">s�ljas p� offentlig auktion. Om detta inte �r l�mpligt, skall det s�ljas p� </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft23">n�got annat s�tt som �r betryggande f�r den som har r�tt till godset. Efter <br/>utg�ngen av den tid som anges i f�rsta stycket skall det influtna beloppet </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">�verl�mnas till b �rgaren. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft24">4 � Om kung�rande har skett och �garen anm�ler sig inom f�relagd tid <br/>samt visar sin r�tt, skall fyndet eller det influtna beloppet �verl�mnas till </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">honom mot att han betalar kostnaden f�r kung�randet och v�rden av </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">fyndet till den som har haft kostnaden samt b�rgarl�n. I h �ndelse av tvist </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">best�mmer domstol b�rgarl�nens belopp. </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20">Om �garen inte anm�ler sig, tillfaller fyndet b�rgaren mot att han betalar </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">de kostnader som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">5 � Om de medel som har influtit vid fynd ets f�rs�ljning har l�mnats till </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">polismyndigheten n�r b�rgning har skett enligt vad som s�gs i 2 � andra </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket, g�ller 3 � f�rsta stycket och 4 � i till�mpliga delar i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">kung�rande av b�rgningen och utbetalning av de influtna medlen. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft23">6 � Finnes vid be siktning, som i 3 � o mf�rm�les, sammanlagda kostna�<br/>den f�r b�rgningens kung�rande samt f�r fyndets v�rd och f�rs�ljning b�ra </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft24">ber�knas till s � h�gt belopp, att efter g�ldande av n�mnda kostnad sk�lig <br/>b�rgarl�n ej kan ur fyndet utg�, skall polismyndigheten �ga att, utan <br/>kung�rande av b�rgningen, omedelbart efter besiktningen utl�mna fyndet <br/>till b�rgaren. </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">7 �'' Om ett fynds v�rde inte �verstiger 100 kronor, enligt intyg av </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft24">polismyndighet eller av en tulltj�nsteman som generaltullstyrelsen har <br/>bemyndigat att utf�rda s�dana intyg, f�r polismyndigheten utan vidare <br/>besiktning och utan kung�rande av b�rgningen l�mna ut fyndet till b�r�</p> <p style="position:absolute;top:990px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">garen. Detta g�ller dock bara om polismyndigheten inte finner att fyndet av </p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">n�gon s�rskild a nledning skall behandlas p� annat s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft20">8 �' Underl�ter b�rgare att g�ra s�dan anm�lan, som i 1 � s�g s, eller </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft20">^ Senaste lydelse 1977:687. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">Senaste lydelse 1977: 687. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">' Senaste lydelse 1964: 180. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft20">2059 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1984:984 </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft34">underl�ter bef�lhavare eller redare att, p� s�tt i 2 � �r f� reskrivet, tillk�n�<br/>nagiva vad b�rgat blivit, eller f�rskingrar eller undand�ljer bef�lhavare </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft31">eller redare n�got av de influtna medlen, straffes efter allm�n lag. </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft31">L�mnar b�rgare, bef�lhavare eller redare, i svikli g avsikt, oriktig uppgift </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft31">ang�ende omst�ndigheterna vid b�rgningen, eller vidtager han, i s�dan </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft31">avsikt, s�rskild �tg�rd med det b� rgade godset, eller underl�ter bef�lhava�</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft31">re eller redare att, i enlighet med vad i 2 � st adgas, avl�mna det b�rgade </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft35">eller d�rf�r influtna medel, d�mes till dagsb�ter, om ej f�r g�rningen �r <br/>stadgat str�ngare straff i allm�n lag. </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft31">I de fall, nu sagda �ro, �ge r�tten f�rklara b�rgarl�n f�rverkad eller </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft31">neds�tta dess belopp under vad eljest varit sk�ligt. </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft31">9 </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft31">Om vissa �ldre sj�fynd finns best�mmelser i lagen (1942:350) om </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft36">fornminnen. S�rskilda best�mmelser om hittegods finns i lagen (1938:121) <br/>om hittegods. S�rskilda best�mmelser om sjunket eller ilandfiutet virke </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft31">finns i lagen (1919:426) om flottning i allm�n flottled. Best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft31">ensamr�tt till b�rgning finns i lagen (1984 : 983) om ensamr�tt till b�rgning. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1985. </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gna r </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft31">STEN WICKBOM </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft32">Senaste lydelse 1967 :78. </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:574px;white-space:nowrap" class="ft31">M�ns Jacobsson </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft31">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1984:984

Lag om �ndring i lagen (1918:163) med vissa

Utkom fr�n trycket

bfcst�mmelser om sj�fynd;

den 20 december 1984

utf�rdad den 13 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1918:163) med

vissa best�mmelser om sj�fynd

dels att i 2 och 6 �� ordet "tullf�rvaltning" i olika b�jningsformer ska ll

bytas ut mot "polismyndighet" i motsvar ande form,

dels att 1, 3-5, 7 och 9 �� skall ha nedan angivna lydelse.

Till f�ljd h�rav kommer lagen att ha f�ljande lydelse fr�n och med den

dag d� denna lag tr�der i kraft.

1

Var och en, som i s altsj�n inom svensk sk�rg�rd eller vid svensk

kust eller i rikets segelbara insj�ar, floder eller kanaler b�rgar �vergivna

fartyg eller skeppsvrak eller redskap eller gods, som h�r till fartyg, vare sig

s�dant tas upp fr�n botten eller antr�ffas flytande p� vattnet eller uppdrivet

p� stranden, �r skyldig att anm�la fyndet hos en polismyndighet eller

tulltj�nsteman. Har en tulltj�nsteman tagit emot en s�dan anm�lan, skall

han of�rdr�jligen und err�tta polismyndigheten om denna.

2 � Har fartyg under resa b�rgat n�got, som i 1 � s�gs, avl�mne bef�lha�

varen det b�rgade, j�mte redog�relse f�r omst�ndigheterna vid b�rg ning�

en, till polismyndigheten � den svenska ort, dit han f�rst anl�nder.

Anl�pes ej svensk hamn. give bef�lhavaren, � den utl�ndska ort som han

f�rst anl�per, hos svensk konsul eller, d�r s�dan ej finnes, hos annan

beh�rig myndighet b�rgningen till k�nna och l�te, f�r s� vitt det fr�mman�

de landets lag ej annorledes stadgar, det b�rgade � offentlig auktion f�rs�l�
jas; ins�nde ock till redaren redog�relse f�r omst�ndigheterna vid b�rg-

2058

' Prop. 1984/85:7, LU Il,rskr64,

- Senaste lydelse 1977:687 .

background image

ningen samt redovise honom f�rs�ljningssumman. Redaren �ligge d�refter

SFS 1984:984

att til) n�rmaste polismyndighet avl�mna de ins�nda medlen j �mte sagda
redog�relse.

3

En polismyndighet som har underr�ttats om b�rgning enligt I � eller

2 � f�rsta stycket skall l�ta besiktiga fyndet och d�refter l�ta kung�ra

b�rgningen i de av sj�fartsverket utgivna Underr�ttelser f�r sj�farande.

Om s�rskilda sk�l f�religger,.f�r fyndet kung�ras �ven p� n�got annat

l�mpligt s�tt. Kung�relsen skall inneh�lla f�rel�ggande f�r �garen till det
b�rgade godset att anm�la sig hos polismyndigheten inom 90 daga r fr�n
kung�randet i Un derr�ttelser f�r sj�farande eller inom den l�ngre tid fr�n
kung�randet, dock h�gst ett �r, som rikspolisstyrelsen best�mmer i det

s�rskilda fallet.

Om det b�rgade godset inte kan v�rdas utan fara f�r f�rs�mring, skall det

s�ljas p� offentlig auktion. Om detta inte �r l�mpligt, skall det s�ljas p�

n�got annat s�tt som �r betryggande f�r den som har r�tt till godset. Efter
utg�ngen av den tid som anges i f�rsta stycket skall det influtna beloppet

�verl�mnas till b �rgaren.

4 � Om kung�rande har skett och �garen anm�ler sig inom f�relagd tid
samt visar sin r�tt, skall fyndet eller det influtna beloppet �verl�mnas till

honom mot att han betalar kostnaden f�r kung�randet och v�rden av

fyndet till den som har haft kostnaden samt b�rgarl�n. I h �ndelse av tvist

best�mmer domstol b�rgarl�nens belopp.

Om �garen inte anm�ler sig, tillfaller fyndet b�rgaren mot att han betalar

de kostnader som avses i f�rsta stycket.

5 � Om de medel som har influtit vid fynd ets f�rs�ljning har l�mnats till

polismyndigheten n�r b�rgning har skett enligt vad som s�gs i 2 � andra

stycket, g�ller 3 � f�rsta stycket och 4 � i till�mpliga delar i fr�ga om

kung�rande av b�rgningen och utbetalning av de influtna medlen.

6 � Finnes vid be siktning, som i 3 � o mf�rm�les, sammanlagda kostna�
den f�r b�rgningens kung�rande samt f�r fyndets v�rd och f�rs�ljning b�ra

ber�knas till s � h�gt belopp, att efter g�ldande av n�mnda kostnad sk�lig
b�rgarl�n ej kan ur fyndet utg�, skall polismyndigheten �ga att, utan
kung�rande av b�rgningen, omedelbart efter besiktningen utl�mna fyndet
till b�rgaren.

7 �'' Om ett fynds v�rde inte �verstiger 100 kronor, enligt intyg av

polismyndighet eller av en tulltj�nsteman som generaltullstyrelsen har
bemyndigat att utf�rda s�dana intyg, f�r polismyndigheten utan vidare
besiktning och utan kung�rande av b�rgningen l�mna ut fyndet till b�r�

garen. Detta g�ller dock bara om polismyndigheten inte finner att fyndet av

n�gon s�rskild a nledning skall behandlas p� annat s�tt.

8 �' Underl�ter b�rgare att g�ra s�dan anm�lan, som i 1 � s�g s, eller

^ Senaste lydelse 1977:687.

Senaste lydelse 1977: 687.

' Senaste lydelse 1964: 180.

2059

background image

SFS 1984:984

underl�ter bef�lhavare eller redare att, p� s�tt i 2 � �r f� reskrivet, tillk�n�
nagiva vad b�rgat blivit, eller f�rskingrar eller undand�ljer bef�lhavare

eller redare n�got av de influtna medlen, straffes efter allm�n lag.

L�mnar b�rgare, bef�lhavare eller redare, i svikli g avsikt, oriktig uppgift

ang�ende omst�ndigheterna vid b�rgningen, eller vidtager han, i s�dan

avsikt, s�rskild �tg�rd med det b� rgade godset, eller underl�ter bef�lhava�

re eller redare att, i enlighet med vad i 2 � st adgas, avl�mna det b�rgade

eller d�rf�r influtna medel, d�mes till dagsb�ter, om ej f�r g�rningen �r
stadgat str�ngare straff i allm�n lag.

I de fall, nu sagda �ro, �ge r�tten f�rklara b�rgarl�n f�rverkad eller

neds�tta dess belopp under vad eljest varit sk�ligt.

9

Om vissa �ldre sj�fynd finns best�mmelser i lagen (1942:350) om

fornminnen. S�rskilda best�mmelser om hittegods finns i lagen (1938:121)
om hittegods. S�rskilda best�mmelser om sjunket eller ilandfiutet virke

finns i lagen (1919:426) om flottning i allm�n flottled. Best�mmelser om

ensamr�tt till b�rgning finns i lagen (1984 : 983) om ensamr�tt till b�rgning.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1985.

P� regeringens v�gna r

STEN WICKBOM

Senaste lydelse 1967 :78.

M�ns Jacobsson

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.