SFS 1988:439

880439.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

>T*

SFS 1988:439

om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser

utkom från trycket

öm sjöfynd;

den ISjuni 1988

utfärdad den 26 maj 1988 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § och 7 § lagen (19 18:163) med

vissa bestämmelser om sjöfynd skall ha följande lydels e.

1

Var och en, som i sa ltsjön inom sv ensk skärgård eller vid sven sk

kust eller i rikets segelbara insjöar, floder eller kanaler bärgar övergivna

fartyg eller skeppsvrak eller redskap eller gods, som hör till fartyg, vare sig
sådant tas upp från botten eller anträffas flytande på vattnet eller uppdrivet

på stranden, är skyldig att anmäla fyndet hos en polismyndighet, tjänste­
man vid kustbevakningen eller tull tjänsteman. Har en tjänsteman vid kust­
bevakningen eller en tulltjänsteman tagit emot en sådan anmälan, skall han
ofördröjligen underrätta polismyndigheten om de nna.

7 § Om ett fynds värde inte överstiger 100 kronor, enligt intyg av polis­

myndighet, kustbevakningen eller av en tulltjänsteman som generaltullsty­

relsen har bemyndigat att utfärda sådana intyg, får polismyndigheten utan
vidare besiktning och utan kungörande av bärgningen lämna ut fyndet till
bärgaren. Detta gäller dock bara om polismyndigheten inte finner att

fyndet av någon särskild anledning skall behandlas på annat sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Magnus Göransson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88:142, FöU 10, rskr. 299.

^ Lagen omtryckt 1984:984.

¬

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.