SFS 1988:951

880951.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988; 951

om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser

utkom från trycket

om sjöfynd;

augusti i 988

utfärdad den 30 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1918: 163) med

vissa bestämmelser om sjöfynd"

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 a §, av följande

lydelse,

,

dels att 9 § skall ha följande lydelse.

8 a § Polismyndighetens beslut i frågor som avses i den na lag får över­

klagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas.

9 § Om vissa äldre sjöfynd finns bestämmelser i lagen (1988>950) om

kulturminnen m. m. Särskilda bestämmelser om hittegods finns i lagen

(1938:121) om hittegods. Särskilda bestämmelser om sjunket eller ilandflu-

tet virke finns i lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled. Bestämmel­

ser om ensamrätt till bärgning finns i lagen (1984:983) om ensamrätt till

bärgning.

Denna lag träd er i kraft den I janu ari 1989. I fråga om överklagande av

beslut som länsstyrelsen har meddelat före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Magnus Göransson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88; 104, KrU 21, rskr. 390.

^ Lagen omtryckt 1984:984.

2057

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.