SFS 1991:244

910244.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:244

Utkom från try cket

den 22 ma j 1991

Lag

om ändring i la gen (1918; 163) med vissa bestämmelser

om sjöfynd;

utfardad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 § lagen (1918:163) med vissa

bestämmelserom sjöfynd skall ha följande lydelse.

8

Underlåter bärgare att göra sådan anmälan, som i 1 § sägs, eller

underlåter befälhavare eller redare att, på sätt i 2 § ä r föreskrivet, till­
kännagiva vad bärgat blivit, eller förskingrar eller undandöljer befälhavare

eller redare något av de influtna medlen, straffes efter allmän lag.

Lämnar bärgare, befälhavare eller redare, i svikl ig avsikt, oriktig uppgift

angående omständigheterna vid bärgningen, eller vidtar han, i sådan av­
sikt, särskild åtgärd med det bärgade godset, eller underlåter befälhavare
eller redare att, i enlighet med vad i 2 § föreskrivs, avlämna del bärgade
eller därför influtna medel, döms till böter, om inte gärningen ä r belagd

med strängare straff i brotts balken.

I de fall, nu sagda äro, äge rätten förklara bärgarlön förverkad eller

nedsätta dess belopp unde r vad eljest varit skäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Stefan Strömberg

(J ustitiedepartementet)

'Prop. 1990/91:68, Ju U10, rskr. 15 5.

^ Senaste lydelse 1964:180.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.