SFS 1964:180

640180.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 180

Lag

angående ändring i lagen den 2 april 1918 (nr 163) med vissa

Lestämmelser om sjöfynd;

given. Stoc kholms sloli den 20 mars I96i.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nå de, S v e r i g e s, G ö I e s o c h

Vendes Konung, göra, veterligt: att Vi, med rikst^gen , unni

gott för ordna, dels att 8 § lagen den 2 april 1918 med vissa bestämmelser

om sjöfynd skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives, dels ock att
9 § sagda lag skall upphöra att gälla.

8 §.

Underlåter bärgare

allmän lag.

Lämnar bärgare, befälhavare eller redare, i svikhg a^ikt, oriktig ufy-

gdt angående omständigheterna vid bärgningen, eller ^^dtager k an, i säd a

avsikt, särskild åtgärd med det bärgade godset,

eller redare att, i enlighet med vad i 2 § st adgas,

^t^d^

därför influtna medel, dömes till dagsböter, om ej for ga

t,

*^0'

strängare straff i allmän lag,

I de

varit skäligt,

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1965.

* Prop. 1964110; L'U 3; Rskr 79.

¬

background image

jf>2

lOG-l • Nr 180 och ISl

Dof .1 IM som voriorLör h.iva sig Iiörsamligen atl efferrätta Till

.

Aisso fiav a Vi doUa mod ogcn hand underskrivit ocJi med V^rf 3

I>okrdfhj la ti(.

Si^:'

Stockholms sIoU den 20 m ars J9ö4.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(JusUlicåcpnrlcmentct)

u

"=««« KU„5

V

g

r"

d

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.