SFS 1999:399 Lag om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd / SFS 1999:399 Lag om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
990399.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1918:163) med vissa
bestämmelser om sjöfynd;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 7 § lagen (1918:163) med vissa

bestämmelser om sjöfynd

2

ordet ⬝generaltullstyrelsen⬝ skall bytas ut mot

⬝Tullverket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.

2

Senaste lydelse av 7 § 1988:439.

SFS 1999:399

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.