SFS 1991:249

910249.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:249

Ulkom från tr >'cket

den 22 maj 1 991

Lag

om ändring i la gen (1932:242) om skyldighet i vissa fall

att tillhandahålla förnödenheter m. m. för

ordningsmaktens behov;

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1932:242) om

skyldighet i vissa fall att tillhandahålla förnödenheter m. m. för ordnings­

maktens behov

dels att 6 § skall upphöra att gälla,
dels att 5 § skall ha följande lydelse.

5 § Vägrar eller försummar någon att fullgöra anfordran enligt denna

lag, äger vederbörande polisbefäl låta uttaga det begärda.

Den som gör sig skyldig till vägran eller försummelse, som nu sagts,

döms till böter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:68, JuUlO, rskr. 15 5.

rtijjl

ilfc:

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.