SFS 1998:1553 Lag om ändring i lagen (1932:242) om skyldighet i vissa fall att tillhandahålla förnödenheter m.m. för ordningsmaktens behov

981553.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i lagen (1932:242) om skyldighet i vissa
fall att tillhandahålla förnödenheter m.m. för
ordningsmaktens behov;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1932:242) om skyl-

dighet i viss fall att tillhandahålla förnödenheter m.m. för ordningsmaktens
behov skall ha följande lydelse.

1 § Polismyndigheten får, om det av särskilda skäl behövs då polisstyrka
dras samman för att upprätthålla ordningen, förordna att ägare och inne-
havare av förnödenheter, transportmedel, rum för personal och annat som är
absolut nödvändigt för polisverksamheten och som inte tillräckligt fort kan
anskaffas på annat sätt, skall vara skyldiga att på begäran av polisbefäl mot
full ersättning tillhandahålla vad som begärs. Polismyndigheten bestämmer
vilket polisbefäl som får framställa en sådan begäran.

Polismyndigheten skall ange den ort och den tid, för vilken förordnandet

gäller.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:1, utg.omr. 4, bet. 1998/99:JuU5, rskr. 1998/99:36.

Svensk författningssamling

SFS 1998:1553
Utkom från trycket
den 16 december 1998

background image

SFS

2

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.