SFS 1957:289

570289.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1 ;⬢

t <'

r

3

t

?

Nr 289

Lag

angående ändring i lagen den 22 juni 1939 (nr 299) om förbud i vissa fall

mot överlåtelse eller uppiätclse av fartyg m. m.;

given Stockholms slott den O juni 1957.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r I i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

' Pro^ri957; 167; L'U 31 ; Rskr 31 B.

I

ti

fe

¬

background image

57 . Nr 289 och 290

527

förordna, att 1 § och 2 § 2 mom. lagen den 22 juni 1939 om förbud i

Ssa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m. m. ävensom slutbe-

nimelserna till lagen skola erhålla ändrad Ij^delse på sätt nedan angives.

:

1 §.

,;Befinner sig riket i krig, skola bestämmelserna i 2�4 §§ äga tillämpning,

lid krigsfara, vari riket befinner sig, eller eljest under utomordentliga, av

'g föranledda förhållanden äger Konungen förordna, att nämnda bestäm-

elser skola tillämpas.

1 F örordnande som i första stycket sägs skall, vid äventyr att det eljest

örfaller, inom en månad underställas riksdagen för dess prövning av frå-

n huru\'ida förordnandet skall bestå. Blir förordnandet icke inom två

ånader från det underställningen skett av riksdagens gillat, skall detsam-

vara förfallet.

2 §.

mom. Vad i 1 mom. sagts medför ej inskränkning i:

aktieägares rätt till teckning eller erhållande av det antal nya aktier i

plaget, som svarar mot hans andel i det förutvarande aktiekapitalet,

Vden rätt att teckna eller erhålla nya aktier, som, där någon under tid

2�4 §§ äga tillämpning annorledes än genom teckning eller överlåtelse

ekommit aktie, -\nd tiden härför enligt bolagsordningen var förenad med
ktien.

' Denna lag

Svensk författningssamling.

Vad i denna lag stadgas skall icke gälla med avseende å rätten för ut-

"nning att överlåta sådan andel i fartyg eller sådan aktie, som vid den

d då 2�4 §§ träda i tillämpning redan äges av utlänning, eller sådan rätt

⬢ 1 tidsbefraktning av eller nyttjanderätt till fartyg, som vid samma tid

⬢ Ikommer utlänning, ej heller å den rätt att teckna eller erhålla nya aktier,

som vid sådan tid enligt bolagsordningen må tillkomma aktieägare.

Denna lag träder i-kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

: Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand undersltrivit och med Vårt kiingl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 6 juni 1957.

GUSTAF ADOLF

(L, S.)

(Handelsdepartementet)

INGVAR LINDELL

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.