SFS 2000:850 Lag om ändring i lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.

000850.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1939:299) om förbud i vissa fall
mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.;

utfärdad den 9 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1939:299) om för-

bud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.

2

dels

att 7 § skall upphöra att gälla,

dels

att 2 § 1 mom. samt 5 och 6 §§ skall ha följande lydelse.

2 § 1 mom

Utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som rege-

ringen bestämmer får inte

a) ett svenskt fartyg eller en andel i fartyget överlåtas till en utlänning el-

ler till ett svenskt aktiebolag vars aktiekapital till mer än en tredjedel är i ut-
ländsk ägo;

b) en aktie i ett svenskt aktiebolag som äger ett fartyg eller en andel i ett

fartyg, tecknas för eller överlåtas till en utlänning eller ett sådant svenskt ak-
tiebolag som avses under a);

c) ett svenskt fartyg upplåtas till en utlänning genom tidsbefraktning eller

till nyttjande;

d) rätt till tidsbefraktning av ett svenskt fartyg eller nyttjanderätt till det

överlåtas till en utlänning.

5 §

3

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet överlåter eller upplåter

egendom i strid med bestämmelserna i 2 § 1 mom. döms till böter eller
fängelse i högst ett år.

Om någon döms till ansvar enligt första stycket för att i strid med 2 §

1 mom. a) eller b) ha överlåtit egendom, får domstolen förklara egendomen
förverkad efter vad som kan anses skäligt. Om egendomen inte finns i be-
håll, får i stället värdet förklaras förverkat. Domstolen får förplikta den som
i annat fall döms enligt första stycket att, efter vad som är skäligt, betala av-
talad ersättning till staten.

Har överlåtelse av en aktie förmedlats av någon som yrkesmässigt i kom-

mission köper och säljer fondpapper, skall vad som sägs i denna paragraf om
överlåtare i stället tillämpas på kommissionären, eller om såväl överlåtaren
som förvärvaren anlitat kommissionär, skall vad som nu sagts i stället gälla
den som handlat för förvärvarens räkning.

1

Prop. 1999/2000:116, bet. 2000/01:TU2, rskr. 2000/01:12.

2

Senaste lydelse av 7 § 1991:254.

3

Senaste lydelse 1991:254.

SFS 2000:850

Utkom från trycket
den 21 november 2000

background image

2

SFS 2000:850

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

6 §

4

Har det som föreskrivs i 3 § uppsåtligen eller av oaktsamhet inte iakt-

tagits vid utfärdande av en teckningslista, skall stiftaren eller, om det rör sig
om ökning av aktiekapital, ledamot i bolagets styrelse dömas till böter.

Har på grund av aktieteckning i strid med bestämmelserna i denna lag ak-

tiebrev utgetts till en utlänning eller till ett sådant bolag som sägs i 2 §
1 mom. a) skall den styrelseledamot, som uppsåtligen eller av oaktsamhet
medgett att brevet utgetts, dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BJÖRN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

4

Senaste lydelse 1991:254.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.