SFS 1992:1418

921418.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1418 Lag

Utkom från trycket
den 29 december 1992

om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser

om fraktfart med svenska fartyg;

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 1 § lagen (1940; 176) med vissa

bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg skall ha följande lydelse.

1

�r Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2 och 3 §§ tillämpas.

�r Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden

som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2 och
3 §§ skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning

inom en månad från det den utfärdades eller, om riksmöte inte pågår, från

böljan av närmast följande riksmöte. Sker inte underställning eller god­
känner riksdagen inte foreskriften inom två månader från det underställ­
ningen skedde, upphör foreskriften att gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders lacobaeus
(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr. 1992/93:83.

' Senaste lydelse 1982:261.

;c.-3

fö!

Efii

h

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.