SFS 1982:261

820261.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:261 Lag

Utkom från trycket

den 18 ma j 1982

om ändring i lagen (1940:176) med vissa bes tämmelser

om fraktfart med svenska fartyg;

utfärdad den 1 april 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (19 40:176) med vis­

sa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg^

dels att i 1 och 3 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen",

dels att 2 § skall ha nedan angivna lydelse.

2 § I fråga om registreringspliktiga svenska fartyg får regeringen, i den

mån det prövas erforderligt, förordna, att resa med sådan t fartyg må före­

tagas allenast med tillstånd av regeringen eller den regeringen därtill be­
myndigat och under iakttagande av de villkor, som må hava uppställts för
tillståndet. Vad nu s agts skall dock ej äga tillämpning å fartyg, för vilket

gällande passagerarfartygscertifikat är utfärdat och vars bruttodräktighet

understiger 350.

För fortskaffande av proviant eller andra förnödenheter för fartyget, för­

nödenheter, tillhöriga passagerare eller å fartyget anställda personer, eller

gods som bärgats ombord å fartyget må villkor icke uppställas.

Utan hinder av förordnande, varom i första stycket sägs, skola i sjölagen

givna föreskrifter, som avse befogenhet för befälhavaren att sälja av reda­

rens gods eller för befälhavaren eller bortfraktaren att sälja av lasten eller

vilka röra lossning av gods annorstädes än i bestämmelseorten, äga till -

lämpning, ändå att därigenom gods skiljes från fartyget å annan ort än som

vid läm nande av tillstånd till resa n bestämts; dock må i fall, som avses i
133 § sjölagen, lossning av gods icke utan medgivande av regeringen eller

den regeringen därtill bemyndigat äga rum annorstädes än i lastn ingsham­

nen.

592

' Prop. 1981/82: 87. TU 18. rskr 176 .

^ Senaste lydelse av 1 § 1957; 290.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 18 juli 1982.

SFS 1982:261

På regeringens vägnar

^

BIRGIT FRIGGEBO

Jörgen Holgersson
(Handelsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.