SFS 1957:290

570290.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 290

Lag

f;om ändr ad lydelse av 1 § lagen den 21 mars 1940 (nr 176) med vissa

bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg;

!

given Stockholms slott den 6 juni 1957.

A V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

^'endes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

^^'rop. 1957:16 7; L=U 31; Rskr 315.

¬

background image

528

195? » Nr 290 öoh 291

gott förordna, att 1 § Isgén den 21 mars 1940 liied \dssä bestämmelser om

fraktfart med svenska fartyg skall crhållä ändrad lydelse på sätt nedan

angives.

1 §.

Befinner sig riket i krig, skola bestätnnielserna i 2 och 3 §§ äga tillämp­

ning. Vid krigsfara, vari riket befinner sig, eller eljest under titomordent-

liga, av krig föranledda förhållanden ägér Konungen förördna, att nämnda

bestämmelser skola tillämpas.

Förordnande som i första stycket sägs skall, vid äventyr att det eljest

förfaller, inom en månad underställas riksdagen för dess prövning av frå- ;

gan huruvida förordnandet skall bestå- Blir förordnandet icke inom två

månader från det underställningen skett av riksdagen gillat, skall detsamma 1 [jilö

vara förfallet.

f|l

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad [

uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

'

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand Underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholm slott den 6 juni 1957.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Handelsdepartementet)

INGVAR L INDELL

;

a

¬

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.