SFS 1994:1014 Lag om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg / SFS 1994:1014 Lag om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
SFS 1994_1014 Lag om ändring i lagen (1940_176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser
om fraktfart med svenska fartyg;

SFS 1994:1014
Utkom från trycket
den 28 juni 1994

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1940:176) med vissa

bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg skall ha följande lydelse.

2 §2 I fråga om registreringspliktiga svenska fartyg får regeringen, i den
mån det prövas erforderligt, förordna, att resa med sådant fartyg må
företagas allenast med tillstånd av regeringen eller den regeringen därtill
bemyndigat och under iakttagande av de villkor, som må hava uppställts
för tillståndet. Vad nu sagts skall dock ej äga tillämpning å fartyg, för vilket

gällande passagerarfartygscertifikat är utfärdat och vars bruttodräktighet
understiger 350.

För fortskaffande av proviant eller andra förnödenheter för fartyget,

förnödenheter, tillhöriga passagerare eller å fartyget anställda personer,
eller gods som bärgats ombord å fartyget må villkor icke uppställas.

Trots förordnande enligt första stycket, skall i sjölagen (1994:1009)

givna föreskrifter, som avser befogenhet för en befälhavare att sälja av
redarens gods eller för en befälhavare, transportör eller bortfraktare att
sälja av lasten eller som rör lossning av gods på annan plats än på bestäm-
melseorten, tillämpas även om därigenom gods skiljs från fartyget på
annan ort än som vid lämnande av tillstånd till resan bestämts; dock får i
fall, som avses i 13 kap. 11 § tredje stycket och 14 kap. 34 § sjölagen,
lossning av gods inte ske på annan plats än i lastningshamnen utan medgi-
vande av regeringen eller av den som regeringen därtill bemyndigat.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

1

Prop. 1993/94: 195, bet. 1993/94: LU31, rskr. 1993/94:393.

2

Senaste lydelse 1982:261.

2129

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.