SFS 1994:1627 Lag om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg / SFS 1994:1627 Lag om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
SFS 1994_1627 Lag om ändring i lagen (1940_176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6138

SFS 1994:1627

Utkom från trycket
den 28 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1940:176) med vissa
bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1940:176) med vissa

bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg skall ha följande lydelse.

1 §2 �r Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2 och 3 §§ tillämpas.

�r Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga

förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges
gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen
föreskriva att 2 och 3 §§ skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning

inom en månad från det den utfärdades. Sker inte underställning eller
godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det
underställningen skedde, upphör föreskriften att gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Anders Iacobæus

(Kommunikationsdepartementet)

1

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69.

2

Senaste lydelse 1992:1418.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.