SFS 1989:243

890243.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

; g

SFS 1989:243

' dm ändring i lagen (1940:300) angående förordnande om Utkom från trycket

anstånd med betalning av gäld m. m. (moratorielag);

^en 30 maj i989

utfärdad den 18 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 1 och 5 §§ lagen (1940:300)

angående förordnande om anstånd med betalning av gäld m.m. (morato­

rielag) skall ha följ ande lydelse.

1 § Befinner sig Sverige i krig eller krigsfara eller råda här eljest utomor­
dentliga, av krig föranledda förhållanden eller vidtages i utlandet åtgärd,

varigenom betalning till borgenär i Sverige hindras eller synnerligen för­

svåras, äger regeringen, när riksdagen ej är samlad, efter hörande av

fullmäktige i riksbanken meddela förordnande, för viss tid eller tills vida­
re, om anstånd med betalning av gäld, om särskilda inskränkningar i
borgenärs rätt att utsöka sin fordran, att söka att gäldenärens egendom
avträdes till konkurs och att i övrigt göra gällande rättsliga verkningar av
dröjsmål i avseende å betalningen, om uppskov med försäljning av utmätt

eller konkursbo tillhörig egendom, eller om förbud for borgenär att genom

försäljning eller annorledes skaffa sig betalning ur lös pant. Förordnande

som nu sagts må e j gälla längre än till dess trettio dagar förflutit från det

nästa riksdag sammanträtt.

Prövas under tid, då riksdagen är samlad, förhållanden vara f�r handen

som avses i första stycket, äger regeringen med riksdagens samtycke med­

dela f örordnande som där sägs. Finnes under sådan tid oundgängligen

nödigt att förordnande genast meddelas, må regeringen utfärda förordnan­

det efter hörande av fullmäktige i riksbanken, dock ej for längre tid än
trettio dagar.

5 § �ndå at t förordnande som i 1 § sägs av regeringen utfärdats med

riksdagen, äger regeringen, såframt ej riksdagen annorledes beslutat, efter
hörande av fullmäktige i riksbanken fö reskriva, att förordnandet skall helt

eller delvis erhålla förlängd giltighet eller utsträckas att gälla senare förfal­
lande gäld. Finnes förordnandet böra utsträckas på annat sätt, skall vad i

1 § för vaije särskilt fall stadgas lända till efterrättelse.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson
(Justitiedepartementet)

'Prop. 1988/89:97, FiU25, rskr. 191.

335

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.