Lag (1941:881) med vissa bestämmelser om dödande av handlingar som förstörts under krig m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1941:881
Departement: Justitiedepartementet L2
Länk: Länk till register

SFS nr:

1941:881
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1941-11-21
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Vid krig eller krigsfara, vari riket befinner sig, eller eljest under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden äger Konungen förordna att, med avvikelse från vad i lagen om dödande av förkommen handling stadgas, följande särskilda bestämmelser skola tillämpas.

2 §   Förutom de handlingar som enligt ovannämnda lag kunna bliva föremål för dödning må ock obligation, som kan antagas hava blivit förstörd eller eljest förkommit, dödas efter därom gjord ansökan.

3 §   Kungörande av inkomna ansökningar om dödning skall äga rum å tid och på sätt Konungen bestämmer. Konungen må ock bestämma tid för fullföljd av inkomna ansökningar om dödning.

4 §   Visar den som gjort ansökan om dödning sannolika skäl att handlingen för honom förstörts eller eljest förkommit, äge rätten eller domaren, efter att hava berett gäldenären eller, i fråga om aktiebrev, bolaget tillfälle att yttra sig, för tiden intill dess ärendet blivit genom laga kraftägande beslut avgjort berättiga sökanden att tidigast tre månader från förfallodagen lyfta ej uppburen avkastning å handlingen såsom om han innehade denna. Beslut som nu sagts må jämväl avse förfluten tid.

Beslutet må när som helst återkallas. Det åligge rätten eller domaren att genast underrätta gäldenären eller bolaget, när återkallelse skett.

Beslut som avses i första och andra styckena skall, såvitt ej annorlunda förordnas, omedelbart lända till efterrättelse. Beslut om återkallelse må dock ej åberopas mot gäldenären eller bolaget förrän det kommit gäldenären eller bolaget till handa.

5 §   Avser ansökan om dödning allenast kuponger som utfärdats till skuldebrev eller aktiebrev, må beslut som i 4 § sägs meddelas med avseende å kupongerna såsom om ansökningen gällt jämväl huvudförbindelsen eller aktiebrevet.

6 §   Konungen äger förordna, att vad i handling, som kan dödas enligt lagen om dödande av förkommen handling eller enligt denna lag, må vara bestämt om betalning hos annan än gäldenären eller, i fråga om aktiebrev, bolaget tills vidare ej må åberopas eller att bestämmelsen tills vidare skall vara underkastad den jämkning som Konungen bestämmer.

7 §   Vad i 3-5 §§ stadgas skall, om Konungen så bestämmer, gälla ändå att ansökan inkommit innan förordnande enligt 1 § trätt i kraft.

8 §   Konungen bestämmer viss tid, då ansökan senast skall hava ingivits till rätten för att bestämmelserna i denna lag skola tillämpas därå.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.