SFS 1977:1019

771019.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:1019 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring i lagcn (1949:165) angående beslag å vissa

den 22 dec. 1977

skrifter;

utfärdad den 15 december 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att I § lagen (1949:1 65) angående

beslag å vissa skrifter skall ha nedan angivna lydelse.

1

�r riket i krig eller krigsfara och ant räffas vid avdelning av försvars­

makten skrift, på vilken tryckfrihetsförordningen ej äger tillämpning, och

innefattar dess spridande uppenbart sådan enligt lag stra ffbar uppvigling
att krigsman därigenom kan förle das åsidosätta sin tjänsteplikt, må skrif­
ten, efter beslut av befattningshavare som enligt lag har bestraffningsrätt
över personal vid avdelninge n, tagas i beslag. �r fara i dröjsmål, må även

utan sådant beslut åtgärd som nu sagts vidtagas av annan befattningshava­
re av lägst fänriks grad. Anmälan därom skall dock skyndsamt göras hos
befattningshavare som först sagts; denne har att genast pröva, om beslaget

skall bestå.

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1978.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

2296

' Prop. 1977/78:62, KU 20. rskr 78.

Senaste lydelse 1972:364.

Sigvard Holstad
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.