SFS 1989:244

890244.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:244

Utkom från trycket

den 30 maj 1989

Lag

om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet

under krigsfbrhållanden;

utfärdad den 18 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1957:684) om

betalningsväsendet under krigsförhållanden

dels att 3 och 3 a §§ skall upphöra att gälla,
dels att 2 § skall ha följande lydelse.

2 § Befinner sig riket i krig, äger regeringen, efter hörande där så är
möjligt av fullmäktige i riksbanken, i fråga om riksbankens sedel- och
myntutgivning och bankrörelse samt offentliggörande av riksbankens rä­
kenskaper meddela av förhållandena påkallade bestämmelser att gälla i

stället för vad i lagen (1988:138 5) om Sveriges riksbank samt i annan lag
därutinnan finnes stadgat.

Vid krigsfara, vari riket befinner sig, så ock eljest under utomordentliga

förhållanden, föranledda av krig eller krigsfara, vari riket befunnit sig, äger
regeringen på fr amställning av fullmäktige i riksbanken, meddela bestäm­
melser som i första stycket avses.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Hans Jacobson

(Finansdepartementet)

' Prop. 1988/89:97, FiU25, rskr. 191.

:is

-re
Ii;
rs

rj!:

-2 i

i-a

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.