SFS 1992:1415

921415.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1415

om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet

utkom från trycket

under krigsförhållanden;

december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 2 och 4 §§ lagen (1957:684) om

betalningsväsendet under krigsförhållanden skall ha följande lydelse.

1 § �r Sverige i krig, skall bestäm melserna i 2, 4 och 5 §§ tillämpas.

�r Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden

som är föranledda av att det är krig u tanför Sveriges gränser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2, 4 och

5 §§ skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning

inom en månad från det den utfärdades eller, om riksmöte inte pågår, från
början av närmast följande riksmöte. Sker inte underställning eller god­
känner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det underställ­
ningen skedde, upphör föreskriften att gälla.

När bestämmelserna i 2, 4 och 5 §§ tillämpas, gäller inte bestämmelser i

lag eller annan författning, om de strider mot dessa bestämmelser eller mot
föreskrifter som meddelats med stöd av dem.

2

�r Sverige i krig, får regeringen, efter hörande där så är möjligt av

fullmäktige i Riksbanken, meddela föreskrifter om Riksbankens sedel- och

myntutgivning och bankrörelse samt offentliggörande av Riksbankens rä­
kenskaper att gälla i stället för vad som är föreskrivet i lagen (1988:1385)

om Sveriges riksbank och i annan lag.

' Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr. 1992/93:83.

^ Senaste lydelse 1989:244.

3457

109-SFS 1992

¬

background image

SFS 1992:1415

�r Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden

som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen, efter framställning av

fullmäktige i Riksbanken, meddela sådana föreskrifter som avses i första

stycket.

4

�r Sverige i krig, får regeringen, efter hörande där så är möjligt av

fullmäktige i Riks banken, föreskriva att Riksbanken skall vara skyldig att

inlösa utbetalningskort avsedda för postgirorörelsen och direktutbetal-
ningskort, som utfärdats av statlig eller kommunal myndighet, allmän

försäkringskassa eller annan postgirokontoinnehavare, som fått medgivan­

de att göra utbetalning med direktutbetalningskort, samt att sådana kort
skall tas emot som betalning till statlig myndighet.

�r Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden

som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att

Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen, efter hörande av

fullmäktige i Riksbanken, meddela sådana föreskrifter som avses i första
stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Per Holmstrand

(Finansdepartementet)

' Senaste lydelse 1964:17.

\il

f

d

et

d![j

CO
pn
Cl

rf

(fe
cb

I

Q

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.