SFS 1964:17

640017.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

1964 • Nr 17 och 18

Utkom från trycket den 10 mars 1964

Nr 17

Lag

angående ändring i lagen den 20 december 1957 (nr 684) om betal­

ningsväsendet under krigsförbåUanden;

given Stockholms slott den 24 januari 1964,

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t, att Vi, med riksdagenS funnit

gott förordna, att i lagen den 20 december 1957 om betalningsväsendet

under krigsförhällanden skall införas en ny paragraf, benämnd 3 a §, av

nedan angiven lydelse samt att 4 § skall erhålla ändrad lydelse på sätt

nedan angives.

8 a §.

Befinner sig riket i krig, äger Konungen, efter hörande där sä är möj­

ligt av fullmäktige i riksbanken och fullmäktige i riksgäldskontoret, med­

dela av förhållandena påkallade bestämmelser att gälla i stället för vad

som finnes stadgal i 5 § förordningen den 11 juli 1924 (nr 378) angående

postgirorörelse.

Vid krigsfara, vari riket befinner sig, så ock eljest under utomordent­

liga förhållanden, föranledda av krig eller krigsfara, vari riket befunnit

sig, äger Konungen, efter hörande av fullmäktige i riksbanken och full­

mäktige i riksgäldskontoret, meddela bestämmelser som i första stycket

avses,

4 g.

Befinner sig riket i krig, äger Konungen, efter hörande där så är möjligt

av fullmäktige i riksbanken, förordna

att riksbanken skall vara skyldig inlösa för postgirorörelsen avsedda ut­

betalningskort och direktutbetalningskort, som utfärdats av statsmyndig­

het, kommunalmjmdighet, allmän försäkringskassa eller sådan annan post-

girokontoinnehavare, som erhållit medgivande att verkställa utbetalning

medelst direktutbetalningskort, samt

att kort som här avses skall mottagas såsom likvid vid betalning till stat­

lig myndighet.

Vid krigsfara

stycket avses.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

"ppgift utkommit frän trycket i Svensk författningssamling,

' Prop. 1963; 169; B:o 27; Rslor 362.

* 15-—G-iSOOO. S vensk fÖTfattningssamling iSG^i, Nr 17 och IS

¬

background image

38

290.f • Nr 17 ocli 18

Det alla som vederbör hava sig hörsainligen att efterrätta. Till vti

visso hava Vi det ta med egen hand underskrivit och med Vårt

bh sigiji

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 24 januari 1Ö64.

GUSTAF ADOLF

<L. S.)

(Finansdepartementet)

Q ^

.1

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.