SFS 1957:684

570684.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

FATTNINGSSAMLING

1957 • Wr 684—686

Utkom från trycket den 31 dec. 1957

Nr 684

Lag

om betalningsväsendet under krigsförhållanden;

given Siockholms slott den 20 december 1957.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r I i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

1 §.

Kommer riket i krig, skola bestämmelserna i 2—5 §§ träda i tillämpning.

Då kriget upphört, förordnar Konungen senast före avslutandet av den riks­

dagssession, som börjar näst efter krigets slut, att bestämmelserna icke \n-

dare skola tillämpas; dock att vad nu sagts ej skall gälla, i den mån bestäm­

melserna alltjämt skola äga tillämpning på grund av förordnande enligt

andra eller tredje stycket.

Vid krigsfara, vari riket befinner sig, äger Konungen förordna, att nämn­

da bestämmelser skola tillämpas. Sådant förordnande skall, vid äventjT att

det eljest förfaller, inom en månad underställas riksdagen för dess prövning

av frågan huruvida förordnandet skall bestå. Blir förordnandet icke inom

två månader från det underställningen skett av riksdagen gillat, skall det­

samma vara förfallet. Upphör krigsfaran, skall förordnandet av Konungen

upphävas.

Under utomordentliga förhållanden, som föranletts av krig eller krigs­

fara, vari riket befunnit sig, äger Konungen förordna att vad i 2—5 §§ stad­

gas skall under viss tid, högst ett år varje gång, äga tillämpning. Förord­

nandet skall inom en månad eller, om riksdagssession icke pågår, inom en

månad från början av nästkommande session underställas riksdagen. Vad

i andra stycket sägs om påföljden, därest underställning ej sker eller riks­

dagen ej inom två månader gillar förordnandet, skall äga motsvarande till-

lämpning i fall som nu avses.

Under tid, då bestämmelserna i 2—5 §§ äga tillämpning, gälla icke i lag

eller författning meddelade stadganden i den mån de strida mot samma be­

stämmelser eller vad med stöd av dem blivit föreskrivet.

2 §.

Befinner sig riket i krig, äger Konungen, efter hörande där så är möjligt

av fullmäktige i riksbanken och fullmäktige i riksgäldskontoret, i fråga om

riksbankens sedelutgivning och bankrörelse samt offentliggörande av riks­

bankens räkenskaper meddela av förhållandena påkallade bestämmelser att

gälla i stället för vad i 8—14, 16, 17, 21, 24 och 27 §§ lagen den 30 juni 1934

(nr 437) för Sveriges riksbank samt i annan lag därutinnan finnes stadgat.

' Prop. 19.Ö7: 17 6; B:oU 36 ; Rskr 393.

4.jl

amling 1957,Nr6Si-68G

f'-' ••

.Is.

,

.

¬

background image

.J "

-

1748

1957 .

Vid krigsfara, vari riket befinner sig, så ock eljest under utomordentliga

förhållanden, föranledda av krig eller krigsfara, vari riket befunnit sig, äger

Konungen, på framställning av fullmäktige i riksbanken och efter hörande

av fullmäktige i riksgäldskontoret, meddela bestämmelser som i första styc­

ket avses.

3§.

Befinner sig riket i krig, äger Konungen, efter hörande där så är möjligt

av fullmäktige i riksbanken, meddela av förhållandena påkallade bestämmel­

ser att gälla i stället för vad som finnes stadgat i 5—7, 9 och 11 §§ lagen

den 30 maj 1873 (nr 31) om rikets mynt.

Vid krigsfara, vari riket befinner sig, så ock eljest under utomordentliga

förhållanden, föranledda av Itrig eller krigsfara, vari riket befunnit sig,

äger Konungen, efter hörande av fullmäktige i riksbanken, meddela be­

stämmelser som i första stycket avses.

4 §.

Befinner sig riket i krig, äger Konungen, efter hörande där så är möj­

ligt av fullmäktige i riksbanken, förordna

att riksbanken skall vara slqddig inlösa sådant av statsmyndighet ut- Pjig

färdat utbetalningskort och direktutbetalningskort, som är avsett att an-

^

vändas i postgirorörelsen, samt

att kort som här avses skall mottagas såsom likvid vid betalning till stat­

lig myndighet.

;

Vid krigsfara, vari riket befinner sig, så ock eljest under utomordentliga

förhållanden, föranledda av krig eller krigsfara, vari riket befunnit sig,

äger Konungen, efter hörande av fullmäktige i riksbanken, meddela förord-

^

nande som i första stycket avses.

5 §.

Kan under krig förbindelsen mellan någon del av riket och riksstyrelsen

icke eller allenast med avsevärd svårighet upprätthållas eller föreligger el­

jest under krig trängande behov av omedelbara åtgärder, äger länsstyrelse

i tillämpliga delar utöva befogenhet som enligt denna lag tillkommer Ko­

nungen.

6 §.

Konungen meddelar de närmare föreskrifter, som erfordras för tillämp­

ningen av denna lag.

Konungen äger ock uppdraga åt riksbanken samt åt Konungen underord­

nad myndighet att meddela de föreskrifter, som erfordras för tillämpningen

av denna lag eller med stöd av lagen meddelat förordnande.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 20 december 1957.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

t Finansdepartementet)

G. E. STRÄNG

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.