SFS 1953:51

530051.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

r-c

SYEHSK FORF�TTNINdSS�MLING.

1953

Utkom fr ån trycket

Kr 51.

don 11 mnrs 195 3.

ti,

.r|./V

Nr 51.

'

Lag

om ändri ng i lagen den 13 mars 1913 (nr 87) med särskilda bestämmelser

angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras

5liri5

verksamhet vid krig eller krigsfara m. m.;

given Sloclcholms slott den 27 februari 1953.

a

�0jit

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Al Vandes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 1, 2, 3, 11 och 12 §§ lagen den 13 mars 1942 med sär-

slulda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och de-

ras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m. skola erliålla ändrad lydelse

' på sätt nedan angives.

1 §⬢

, 'Befinner sig riket i krig, skola bestämmelserna i 2�13 §§ äga tillämp-

vhittg. Vid krigsfara, vari riket befinner sig, eller eljest under utomordent-

!. liga, av krig föranledda förhållanden äger Konungen förordna, att nämnda

.! héstämmelser skola tillämpas.

Förordnande, som i första stycket sägs, skall, vid äventyr att det eljest

;;lptfaller, inom en månad underställas riksdagen för dess prövning av frågan

whuruvida förordnandet skall bestå. Varder förordnandet icke inom två må-

; �ääer från det underställningen skett av riksdagen gillat, skall detsamma

vara förfallet.

,;Under tid, då bestämmelserna i 2�13 §§ äga tillämpning, gälla icke i lag

' eller författning meddelade stadganden i den mån de strida mot samma be­

stämmelser eller vad med stöd av dem blivit föreskrivet,

i iDenna lag äger ej tillämpning beträffande riksdagen eller allmänna kyrko­

mötet, deras avdelningar, utskott, nämnder, deputerade, remsorer, ombuds­

män och verk eller i fråga om krigsrätter eller myndigbeter, som avses i la-

: geii med särskilda bestämmelser angående domstolarna och rättegången vid

Ibrg eller krigsfara m. m., eller beträffande mål eller ärende, varom stadgats

' nämnda lag.

Med den

och inrättningar.

'i

O

2 §.

' å det

är stadgat.

den mån det finnes påkallat på grund av förhållanden, som avses i 1 §

stycket, må Konungen ock bestämma, att befattningshavare i statens

t skall tjänstgöra i annan statlig befattning än den han innebar eller

mmunal befattning eller att kommunal befattningshavare skall tjänst-

i statlig befattning eller i annan kommunal befattning än den han inne-

1

Prop. 1953: 9; L»U 6; Rskr 46.

31�53002^f. Svensk ör attnin ssamlin 1953, Nr 61.

¬

background image

110

� 1953. Nr

. �

3 §.

Då det

tillträda uppdraget.

Bestämmelserna i

� genom val.

Vad i lag eller författning är stadgat därom, att kvinna eller den, som

redan innehaft uppdrag viss tid eller uppnått viss ålder, må avsäga sig upp­

drag, äge ej tillämpning.

11 §.

Befogenhet, som enligt 2 § första stycket 2�6 eller andra stycket, 3 '§

första eller andra stycket, 4 § första stycket eller 10 § andra stycket till­

kommer Konungen, må på uppdrag av Konungen utövas av underordnad

myndighet. Kan under krig förbindelsen mellan någon del av riket och riks­

styrelsen icke eller allenast med avsevärd svårighet upprätthållas eller före- '

ligger eljest under krig trängande hehov av omedelbara åtgärder, äge civil­

befälhavare inom sitt område eller, om civilhefälhavare ej finnes eller hans >

beslut ej kan avvaktas, länsstyrelse i vad angår länet även utan sådant upp- ?,

drag utöva befogenhet, som enligt denna lag tillkommer Konungen.

V

12 §.

Delgivning med den, som fullgör tjänstgöring vid krigsmakten, skall ske

genom mihtär myndighets försorg. Intyg av sådan myndighet gälle såso

fullt bevis, att delgivning blivit så verkställd som intyget innehåller. Av

delgivning kallelse att infinna sig inför myndighet, skall intyget tillika in

hålla uppgift, huruvida den kallade på grund av sin tjänstgöring är hindr

att inställa sig. Har delgi^^ling verkställts annorledes än genom militär myn.

dighet, vare den gällande; dock må delgivning ej ske genom handlings infö­

rande i allmänna tidningarna eller dess överlämnande till den söktes hus

folk eller på annat sådant sätt.

Denna lag träder i kraft dagen efter den då lagen enligt därå meddel

uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermer

visso hava Vi detta med egen hand undersltxivit och med Vårt kungl.

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 februari 1953.

GUSTAF ADOLF.

(L. S.)

(Justitiedepartementet.)

HERMAN ZETTERBERG.

Nr 51, V' arli. Stockholm 1953. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner.

¬

background image

FORF�TTNINGSSAMLING.

Utkom från trycket

Sr 52.

den 11 mars 1958.

«U

l]cbt'

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.